Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3014288

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 28 listopada 2019 r.
VI SA/Wa 1593/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grzegorz Nowecki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 28 listopada 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) maja 2019 r. Nr (...) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 24 czerwca 2019 r. R. sp. z o.o. z siedzibą w W. (dalej jako "skarżąca") złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) maja 2019 r.

Wezwaniem z dnia 19 sierpnia 2019 r. w wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału VI z 30 lipca 2019 r. skarżąca została wezwana do usunięcia braków formalnych skargi poprzez nadesłanie pełnego odpisu z KRS - w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie zostało uznane za doręczone w trybie art. 73 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302) w dniu 4 września 2019 r. Termin do uzupełnienia braków skargi upłynął bezskutecznie w dniu 11 września 2019 r. Do tej daty skarżąca braków skargi nie uzupełniła.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. - Sąd odrzuca skargę gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie jej braków formalnych. Zważywszy zatem na okoliczność, iż w zakreślonym terminie skarżąca, prawidłowo pouczona, nie uzupełniła braków skargi na podstawie powołanego przepisu, orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.