Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3003491

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 14 listopada 2018 r.
VI SA/Wa 1570/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Grzelak.

Sędziowie WSA: Jakub Linkowski (spr.), Grzegorz Nowecki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 listopada 2018 r. sprawy ze skargi P. U. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) marca 2015 r. nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego

1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią w mocy decyzję Prezydenta (...) z dnia (...) grudnia 2014 r. nr (...)

2. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) na rzecz P. U. kwotę 3201 (trzy tysiące dwieście jeden) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.