Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2139033

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 30 września 2016 r.
VI SA/Wa 1561/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Frąckiewicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 30 września 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. K., R. K., C. K. na decyzję Ministra Środowiska z dnia (...) maja 2116 r., nr (...) w przedmiocie ustalenia solidarnej odpowiedzialności osób trzecich za zaległe opłaty eksploatacyjne za wydobywanie kopaliny postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

W. K., R. K. i C. K. wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem Ministra Środowiska z dnia (...) maja 2116 r., nr (...) w przedmiocie ustalenia solidarnej odpowiedzialności osób trzecich za zaległe opłaty eksploatacyjne za wydobywanie kopaliny. Sąd przesłał skarżącym zarządzenie z dnia 9 sierpnia 2016 r. wzywające do uiszczenia solidarnie wpisu sądowego od skargi w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia skargi. Zarządzenie zostało doręczone skarżącym w dniu 5 września 2016 r. Skarżący na wezwanie Sądu nie uiścili wpisu sądowego od skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Przepis art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm., nazywanej dalej "p.p.s.a.") stanowi, skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

W niniejszej sprawie odpis zarządzenia w sprawie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego od skargi doręczono skarżącym w dniu 5 września 2016 r. Termin do uiszczenia wpisu sądowego upłynął w dniu 12 września 2016 r. W zakreślonym terminie wpis nie został jednak uiszczony wobec czego skarga podlega odrzuceniu.

W związku z powyższym, na podstawie art. 220 § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skarga podlega odrzuceniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.