Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 707202

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2010 r.
VI SA/Wa 1557/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Frąckiewicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 28 czerwca 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. P. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) czerwca 2009 r., nr (...) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za wykonywanie transportu drogowego pojazdem niezgłoszonym do licencji postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

W dniu (...) września 2009 r. wpłynęła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skarga A. P. (dalej także jako skarżący) na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) czerwca 2009 r., nr (...) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za wykonywanie transportu drogowego pojazdem niezgłoszonym do licencji. Do złożonej skargi został załączony wniosek o przywrócenie terminu do jej złożenia.

Postanowieniem z dnia 1 marca 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjnego w Warszawie odmówił przywrócenia terminu do wniesienia skargi. Ponadto postanowieniem z dnia 27 maja 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjnego w Warszawie odrzucił zażalenie na ww. postanowienie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) - zwana dalej "p.p.s.a.", skargę wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Skargę należy wnieść za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 p.p.s.a.). Datą wszczęcia postępowania sądowoadministracyjnego jest dzień doręczenia skargi właściwemu organowi. W myśl art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a. Sąd odrzuci skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia. Zgodnie z art. 58 § 3 p.p.s.a., sąd odrzuca skargę postanowieniem. Odrzucenie skargi może nastąpić na posiedzeniu niejawnym.

Na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) czerwca 2009 r., nr (...), skarżącemu przysługiwało prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Doręczona skarżącemu decyzja zawierała w swej treści prawidłowe pouczenie o terminie oraz sposobie wniesienia środka zaskarżenia.

W sprawie niniejszej skarżącemu doręczono zaskarżoną decyzję na jego adres w dniu 23 czerwca 2009 r. (dowód doręczenia w aktach administracyjnych), zatem termin na złożenie skargi upłynął w dniu 23 lipca 2009 r. Skarżący wniósł skargę w dniu 4 sierpnia 2009 r. (data stempla pocztowego), to jest z naruszeniem ustawowego terminu wskazanego w art. 53 § 1 p.p.s.a. Taki stan rzeczy w świetle art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a. skutkuje jej odrzuceniem.

W związku z powyższym Sąd, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.