Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 707201

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 27 maja 2010 r.
VI SA/Wa 1557/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Frąckiewicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 27 maja 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z zażalenia A. P. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 1 marca 2010 r. odmawiającego przywrócenia terminu do wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie ze skargi A. P. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) czerwca 2009 r., nr (...) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za wykonywanie transportu drogowego pojazdem niezgłoszonym do licencji postanawia odrzucić zażalenie

Uzasadnienie faktyczne

W dniu (...) września 2009 r. wpłynęła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skarga A. P. (dalej także jako skarżący) na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) czerwca 2009 r., nr (...) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za wykonywanie transportu drogowego pojazdem niezgłoszonym do licencji.

W skardze zawarto wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi do Sądu. W wyniku rozpoznania tego wniosku, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 1 marca 2010 r. odmówił przywrócenia terminu do wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Niniejsze postanowienie zostało doręczone skarżącemu w dniu 30 marca 2010 r.

W dniu 13 kwietnia 2010 r. skarżący nadał w placówce pocztowej zażalenie na powyższe postanowienie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje;

Zgodnie z art. 194 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) - zażalenie na postanowienie wojewódzkiego sądu administracyjnego wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Z załączonego do akt zwrotnego potwierdzenia odbioru wynika, iż postanowienie z dnia 1 marca 2010 r. doręczono skarżącemu w dniu 30 marca 2010 r., a zatem 7- dniowy termin do złożenia zażalenia upłynął w dniu 6 kwietnia 2010 r. Wniesienie zażalenia w dniu 13 kwietnia 2010 r. nastąpiło więc po upływie ustawowego terminu do jego złożenia.

W myśl art. 197 § 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi do postępowania toczącego się na skutek zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy o skardze kasacyjnej, zaś z treści art. 178 ww. ustawy wynika, iż wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po terminie.

Zażalenie na postanowienie Sądu z dnia 1 marca 2010 r. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia skargi do Sądu administracyjnego, jako wniesione po upływie terminu określonego w art. 194 § 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, podlegało odrzuceniu.

W związku z powyższym Wojewódzki Sąd Administracyjny, na podstawie art. art. 178 w zw. z art. 197 § 2 oraz art. 194 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.