Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3001873

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 30 maja 2018 r.
VI SA/Wa 155/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Pamela Kuraś-Dębecka (spr.).

Sędziowie WSA: Danuta Szydłowska, Aneta Lemiesz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym dnia 30 maja 2018 r. w trybie uproszczonym sprawy ze skargi J. S. na postanowienie Ministra Rozwoju i Finansów z (...) listopada 2017 r. nr (...) w przedmiocie sprostowania wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.