Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2892895

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 12 stycznia 2011 r.
VI SA/Wa 1532/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Urszula Wilk (spr.).

Sędziowie WSA: Małgorzata Grzelak, Andrzej Wieczorek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 stycznia 2011 r. sprawy ze skargi A. Sp. z o.o. z siedzibą w P. na decyzję Ministra Zdrowia z dnia (...) października 2009 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przedłużenia okresu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.