Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2139031

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 13 października 2016 r.
VI SA/Wa 1510/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grażyna Śliwińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 13 października 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi L. S. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) maja 2016 r., nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej za wykonywanie przejazdu z naruszeniem obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

L. S. (dalej: "skarżący") wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) maja 2016 r., nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej za wykonywanie przejazdu z naruszeniem obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej odrzucenie, wskazując jednocześnie, że skarżąca nie złożyła w toku sprawy administracyjnej wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, w związku z czym nie przysługuje jej skarga na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Stosownie do art. 58 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718, z późn. zm.), dalej: "p.p.s.a.", sąd odrzuca skargę, jeżeli z innych przyczyn (niż wymienione w punktach 1-5 tego przepisu) wniesienie skargi jest niedopuszczalne.

Zgodnie z art. 52 § 1 i 2 p.p.s.a. skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu przed organem właściwym w sprawie, chyba że skargę nosi prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka. Przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przewidziany w ustawie.

W piśmiennictwie utrwalony jest pogląd, że skarga do sądu administracyjnego nie jest konkurencyjnym środkiem zaskarżenia wobec prawa złożenia zażalenia lub wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Na drodze postępowania przed sądem administracyjnym mogą być zaskarżone wyłącznie postanowienia ostateczne wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty. To ograniczenie wynika z zasady dwuinstancyjności (art. 15 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm., dalej: "k.p.a."), która ma pierwszeństwo przed zasadą prawa skargi do sądu (por.: B. Adamiak. J. Borkowski., Kodeks postępowania administracyjnego - Komentarz, Warszawa 2005 r., Wyd. 7, str. 570).

W tym miejscu należy zauważyć, że zgodnie z art. 127 § 3 k.p.a. od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra lub samorządowe kolegium odwoławcze nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do tego organu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, a do wniosku tego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od decyzji. Jednocześnie w myśl art. 5 § 2 pkt 4 k.p.a. przez ministra rozumie się m.in. kierowników centralnych urzędów administracji rządowej podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów lub właściwego ministra. Podkreślić należy, że Główny Inspektor Transportu Drogowego w myśl art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414, z późn. zm.) jest centralnym organem administracji rządowej podległym ministrowi właściwemu do spraw transportu.

W świetle powyższego przyjąć zatem należy, że od decyzji wydanych w I instancji przez wskazany powyżej organ stronie postępowania przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Jednocześnie z akt sprawy nie wynika, by skarżący (prawidłowo pouczony w zaskarżonej decyzji o prawie do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy), przed wniesieniem skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie złożył wniosek, o którym mowa w art. 127 § 3 k.p.a.

Tym samym stwierdzić należy, że wniesienie w przedmiotowej sprawie skargi nastąpiło bez skutecznego wyczerpania przewidzianych prawem środków zaskarżenia, a więc z naruszeniem trybu przewidzianego w art. 52 § 1 i 2 p.p.s.a. Tymczasem, dopiero wskutek złożenia przysługującego stronie środka odwoławczego uzyskuje ona prawo zaskarżenia do sądu administracyjnego rozstrzygnięcia wydanego po jego rozpatrzeniu (p. T. Woś "Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Komentarz" Wyd. LexisNexis, Warszawa, 2005 r., str. 239). Brak wykorzystania przysługującego skarżącemu środka zaskarżenia, w myśl art. 52 § 1 p.p.s.a. w zw. z art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a., skutkuje odrzuceniem skargi (por. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 25 września 2017 r., sygn. akt II GSK 136/07).

Mając powyższe na uwadze, Sąd działając na podstawie art. 58 § pkt 6 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.