Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 25 września 2007 r.
VI SA/Wa 1503/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jolanta Królikowska-Przewłoka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 25 września 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. B. na decyzję Ministra Finansów z dnia (...) czerwca 2007 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji nakładającej karę pieniężną za wykonywanie przewozu na potrzeby własne bez wymaganego zaświadczenia postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 21 lipca 2007 r. R. B. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, za pośrednictwem Ministra Finansów skargę na decyzję tego organu z dnia (...) czerwca 2007 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji nakładającej karę pieniężną za wykonywanie przewozu na potrzeby własne bez wymaganego zaświadczenia.

Minister Finansów w dniu 24 sierpnia 2007 r. działając w trybie art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, dalej cytowana jako P.p.s.a) przekazał skargę sądowi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył co następuje:

Zgodnie z treścią art. 53 § 1 p.p.s.a. skargę wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Zaskarżoną decyzję pełnomocnik strony skarżącej otrzymał w dniu 20 czerwca 2007 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru w aktach). W związku z powyższym termin do wniesienia skargi upłynął w dniu 20 lipca 2007 r.

Z uwagi na fakt, iż strona skarżąca wniosła skargę do sądu administracyjnego, nadając ją w Urzędzie Pocztowym w dniu 21 lipca 2007 r. (data stempla pocztowego) tj. po upływie 30 dniowego terminu określonego w art. 53 § 1 p.p.s.a., skarga jako wniesiona po upływie terminu musi zostać odrzucona.

Zważywszy powyższe działając na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 P.p.s.a Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.