Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 16 października 2007 r.
VI SA/Wa 1492/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dorota Wdowiak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 16 października 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. B. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) czerwca 2007 r. Nr (...) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za nieokazanie wykresówki lub dokumentu potwierdzającego fakt nieprowadzenia pojazdu podczas kontroli w przedsiębiorstwie postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Strona skarżąca pismem z dnia 6 lipca 2007 r. złożyła za pośrednictwem organu skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) czerwca 2007 r. Nr (...) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za nieokazanie wykresówki lub dokumentu potwierdzającego fakt nieprowadzenia pojazdu podczas kontroli w przedsiębiorstwie.

Przy piśmie z dnia 5 września 2007 r. stronie skarżącej doręczono odpis zarządzenia Przewodniczącego Wydziału VI z dnia 29 sierpnia 2007 r., którym wezwano ją do uzupełnienia braku formalnego skargi, poprzez uiszczenie wpisu sądowego w kwocie 900 złotych (słownie: dziewięćset złotych), w terminie 7 dni od daty otrzymania odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi.

Powyższe pismo zostało doręczone stronie skarżącej w dniu 11 września 2007 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru znajduje się w aktach sprawy karta 13).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Przepis art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) stanowi, że skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

W niniejszej sprawie wezwanie Sądu do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 900 złotych strona skarżąca odebrała w dniu 11 września 2007 r. Zatem obowiązana była wykonać przedmiotowe wezwanie w wyznaczonym siedmiodniowym terminie, którego pierwszym dniem był dzień 12 września a ostatnim 18 września 2007 r. Strona skarżąca nie uiściła wpisu sądowego od skargi na wezwanie Sądu.

Z notatki służbowej sporządzonej przez pracownika tutejszego Sądu w dniu 12 października 2007 r., po sprawdzeniu w dokumentach księgowych dotyczących opłat sądowych, wynika że do 10 października 2007 r. nie uiszczono w niniejszej sprawie wpisu sądowego.

W związku z powyższym, na podstawie art. 220 § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skarga podlega odrzuceniu.