Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 3 marca 2008 r.
VI SA/Wa 1478/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Piotr Borowiecki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 3 marca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi H. B.V. z siedzibą w O., Holandia na postanowienie Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) czerwca 2007 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania postanawia - odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca spółka H. B.V. z siedzibą w O., Holandia wniosła w dniu 26 lipca 2007 r. skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na postanowienie Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) czerwca 2007 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania.

Pismem Sądu z dnia 5 grudnia 2007 r. skarżącej spółce przesłane zostało zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VI WSA w Warszawie z dnia 29 listopada 2007 r. zawierające wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w wysokości 100,- złotych - w terminie 2 miesięcy od daty doręczenia odpisu tego zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi.

Jednocześnie WSA w Warszawie - działając na podstawie art. 299 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.; dalej także: p.p.s.a.) wezwał skarżącą spółkę holenderską do złożenia w terminie 2 miesięcy pełnomocnictwa do doręczeń w kraju, pod rygorem pozostawienia pism w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

Z akt sprawy wynika, iż powyższe zarządzenie oraz wezwanie do wskazania pełnomocnika do doręczeń w kraju zostało prawidłowo doręczone stronie skarżącej w dniu 10 grudnia 2007 r. (data zwrotnego potwierdzenia odbioru przesyłki - k. 22 akt sądowoadministracyjnych), a więc termin do usunięcia ww. braków formalnych skargi upływał w dniu 10 lutego 2008 r.

Pomimo wezwania do usunięcia braku formalnego skargi skarżący nie uiścił w wyznaczonym terminie wpisu od skargi (vide: informacja Oddziału Finansowo-Budżetowego WSA w Warszawie z dnia 20 lutego 2008 r.; k. 25- 25v. akt sądowoadministracyjnych). Ponadto skarżąca spółka holenderska, wbrew obowiązkowi ustawowemu, nie wskazała pełnomocnika do doręczeń w kraju.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Przepis art. 230 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi stanowi, iż od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji, w tym m.in. od skargi na decyzję, pobiera się wpis stosunkowy lub stały.

Zgodnie z art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Z akt sprawy wynika, iż strona skarżąca nie uiściła w terminie wyznaczonym przez Sąd wpisu sądowego, pomimo otrzymania pisemnego wezwania w tym zakresie, dokonanego przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

Zdaniem Sądu nieuiszczenie wpisu od skargi stanowi niewątpliwie istotny brak formalny skargi, którego nieusunięcie uniemożliwia nadanie skardze dalszego biegu.

Biorąc powyższe pod uwagę należało orzec, jak w sentencji postanowienia, na podstawie przepisu art. 220 § 3 w zw. z art. 58 § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.