Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 6 listopada 2007 r.
VI SA/Wa 1475/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Piotr Borowiecki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 6 listopada 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi I. z siedzibą w Wielkiej Brytanii na decyzję Urzędu Patentowego RP z dnia (...) czerwca 2005 r., Nr (...) w przedmiocie oddalenia wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy postanawia zawiesić postępowanie sądowoadministracyjne

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 27 września 2005 r. skarżąca - I. z siedzibą w Wielkiej Brytanii, złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Urzędu Patentowego RP z dnia (...) czerwca 2005 r., Nr (...) w przedmiocie oddalenia wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 30 marca 2006 r. oddalił skargę na powyższą decyzję.

Od powyższego wyroku strona skarżąca złożyła skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznając skargę kasacyjną wyrokiem z dnia 8 lutego 2007 r. uchylił zaskarżony wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie i sprawę przekazał temu Sądowi do ponownego rozpoznania.

Skarżąca pismem z dnia 13 września 2007 r. skierowała do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wniosek o zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego w przedmiotowej sprawie. W uzasadnieniu wniosku podniosła, iż obecnie prowadzone są negocjacje dotyczące przejęcia w całości grupy kapitałowej A., w skład której wchodzi firma A. S.A. z siedzibą w R., będąca uczestnikiem postępowania w niniejszej sprawie.

Następnie pismem z dnia 14 września 2007 r. uczestnik postępowania A. S.A. również wystąpiła do tutejszego sądu z wnioskiem o zawieszenie postępowania w sprawie, wskazując w uzasadnieniu na argumenty przywołane wcześniej przez skarżącą, a więc na fakt złożenia przez I. publicznej oferty zakupu 100% akcji grupy kapitałowej A., w skład której wchodzi A. S.A.

Urząd Patentowy RP pismem z dnia 16 października 2007 r. przyłączył się do złożonego przez skarżącą i uczestnika postępowania wniosku o zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego w przedmiotowej sprawie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

W świetle przepisu art. 126 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - dalej także p.p.s.a.), sąd może zawiesić postępowanie na zgodny wniosek stron.

Zgodny wniosek o zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego w niniejszej sprawie złożyły wszystkie strony postępowania, a więc zarówno skarżąca spółka I. z siedzibą w Wielkiej Brytanii, jak i uczestnik postępowania - A. S.A. oraz organ - Urząd Patentowy RP.

Mając na uwadze powyższe oraz fakt, że rozpoznawany wniosek nie zmierza do obejścia prawa i nie spowoduje przedłużenia pozostawienia w obrocie prawnym aktu lub czynności dotkniętej wadą nieważności, Sąd, działając na podstawie art. 126 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.