Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 28 grudnia 2007 r.
VI SA/Wa 1471/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Tomasz Sałek (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie: po rozpoznaniu w dniu 28 grudnia 2007 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku M. S. i J. S., wspólników "E" s.c. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi M. S. i J. S., wspólników "E" s.c. na postanowienie Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) czerwca 2007 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniesienia odwołania postanawia: zwolnić M. S. i J. S. od kosztów sądowych.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 18 października 2007 r. wpłynęły do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie złożone przez M. S. i J. S., wspólników "E" s.c., na urzędowych formularzach wnioski o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) czerwca 2007 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniesienia odwołania.

Mając na uwadze, iż oświadczenia zawarte w formularzu wniosku o przyznanie prawa pomocy były niewystarczające dla oceny rzeczywistej sytuacji majątkowej skarżącego, Sąd wezwał skarżącego do uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni poprzez nadesłanie dokumentów potwierdzających podane we wniosku informacje, które to dokumenty wpłynęły do Sądu w dniu 16 listopada 2007 r.

Z informacji zawartych we wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych oraz przesłanych dokumentów wynika, iż oboje skarżący pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym (...) wraz z (...) K. S. oraz M. S. Majątek rodziny to dom oraz dwa samochody. (...) M. S. podaje, iż nie uzyskuje w chwili obecnej żadnych dochodów, studiując aktualnie na Politechnice (...) a K. S. z tytułu umowy o pracę uzyskała przez okres trzech miesięcy łączne wynagrodzenie w wysokości 1.261 zł brutto. Dochód J. S. w roku podatkowym 2006 wyniósł 32.514 zł przed opodatkowaniem, przy czym saldo na wspólnym rachunku M. S. i J. S. wykazało na dzień 12 listopada 2007 r. debet w kwocie 50.698 zł.

Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie częściowym następuje, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Jak podnosi w swoim orzecznictwie Sąd Najwyższy (II

CZ 104/84) ubiegający się o pomoc w postępowaniu przed sądem winien w każdym wypadku poczynić oszczędności we własnych wydatkach, do granic zabezpieczenia koniecznych kosztów utrzymania siebie i rodziny. Dopiero gdyby poczynione w ten sposób oszczędności okazały się niewystarczające - może zwrócić się o pomoc państwa.

W świetle przedstawionych wyżej okoliczności, wniosek skarżących o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych zasługuje na uwzględnienie. Biorąc bowiem pod uwagę wysokość osiągniętego w 2006 r. przez J. S. dochodu, w kontekście konieczności poniesienia wydatków związanych z utrzymaniem oraz skali ciążącego na obojgu skarżących zadłużenia, nie jest możliwe poczynienie przez ubiegającego się o przyznanie prawa pomocy oszczędności w bieżących wydatkach celem pokrycia kosztów postępowania sądowego.

W związku z powyższym, w myśl art. 246 § 1 pkt 2 w związku z art. 258 § 2 pkt 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) orzeczono jak w sentencji.