Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 12 marca 2007 r.
VI SA/Wa 147/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grażyna Śliwińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 12 marca 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Spółdzielni (...) z siedzibą w K. L. na decyzję Urzędu Patentowego RP z dnia (...) października 2006 r. nr (...) w przedmiocie odmowy unieważnienia patentu postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 24 stycznia 2007 r. wpłynęła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skarga Spółdzielni (...) z siedzibą w K. L., reprezentowanej przez pełnomocnika, adwokata E. W. na decyzję Urzędu Patentowego RP z dnia (...)października 2006 r. nr (...) w przedmiocie odmowy unieważnienia patentu.

Stosownie do treści art. 219 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153 poz. 1270 z późn. zm. zw. dalej p.p.s.a.) po wniesieniu do sądu pisma podlegającego opłacie należy opłatę uiścić gotówką do kasy lub na rachunek bankowy właściwego sądu administracyjnego, przy czym art. 221 powołanej ustawy stanowi, iż pisma wnoszone przez adwokatów lub radców prawnych, które nie są należycie opłacone pozostawia się bez rozpoznania albo odrzuca bez wezwania do uiszczenia opłaty, jeżeli pismo podlega opłacie stałej.

Podkreślenia wymaga, iż § 5 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193), w myśl którego wpis stały od skargi wnoszonej przez adwokata lub radcę prawnego uiszcza się na wezwanie, na mocy wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 marca 2006 r. sygn. akt SK 11/05 (Dz. U. z dnia 17 marca 2006 r. nr 45 poz. 322) z dniem 17 marca 2006 r. utracił moc. Trybunał Konstytucyjny uznał bowiem, iż § 5 ust. 2 cyt. rozporządzenia jest niezgodny z art. 221 ustawy p.p.s.a. oraz z art. 2 Konstytucji.

W niniejszej sprawie skarga podlega opłacie stałej, zgodnie bowiem z § 2 ust. 3 pkt 11 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193) wpis stały w sprawach skarg z zakresu własności przemysłowej, a w tym zakresie mieści się również skarga Spółdzielni (...) na decyzję Urzędu Patentowego RP z dnia (...) października 2006 r. nr (...), wynosi 1.000 zł.

Nadmienić należy, iż art. 221, który zwalnia przewodniczącego od obowiązku wzywania do uiszczenia opłaty stałej przypadającej od pisma wnoszonego przez adwokata lub radcę prawnego, nie oznacza obowiązku równoczesnego dokonania opłaty wraz z wniesieniem pisma. Oznacza on natomiast, że opłata - bez wzywania - powinna być uiszczona w takim terminie, jaki jest dopuszczalny do złożenia pisma podlegającego takiej opłacie (p. T. Woś "Komentarz do ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi" - Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa, 2005 r. str. 608).

Tym samym pełnomocnik Spółdzielni (...) z siedzibą w K. L., adwokat E. W. zobowiązana była, na podstawie art. 219 w zw. z art. 221 p.p.s.a., do dnia 2 stycznia 2007 r., tj. do dnia, w którym upłynął termin na wniesienie skargi, uiścić wpis stały w kwocie 1.000 zł gotówką do kasy lub na rachunek bankowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Jak wynika natomiast z notatki służbowej z dnia 9 lutego 2007 r. w zakreślonym powyżej terminie nie uiszczono wpisu od skargi, przy czym za uiszczenie wpisu sądowego nie może zostać uznane naklejenie na skargę znaków opłaty sądowej w kwocie 1.000 zł.

Jak podkreśla bowiem w "Komentarzu do ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi" M. Niezgódka - Medek, w sytuacji, w której w art. 219 § 1 p.p.s.a. przewidziano dwa sposoby uiszczania opłaty sądowej: gotówką do kasy sądu administracyjnego, do którego wnoszone jest pismo lub na rachunek bankowy właściwego sądu, nie ma możliwości skutecznego uiszczania wpisu znakami opłaty sądowej, tak jak przed sądami powszechnymi, co znalazło potwierdzenie w orzecznictwie NSA wydanym w związku z tym przepisem. I tak Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z dnia 7 kwietnia 2004 r., FZ 28/04 (ONSA WSA 2004, nr 1, poz. 4) oddalając zażalenie na postanowienie wojewódzkiego sądu administracyjnego, odrzucające skargę kasacyjną, od której wpis stały radca prawny uiścił znakami opłaty sądowej, stwierdził, że uiszczenie opłaty sądowej nie może nastąpić w innej formie niż przewidziana w art. 219 § 2 p.p.s.a. (B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Zakamycze, 2005).

Tym samym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 221 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanowił jak w sentencji.