Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 30 listopada 2007 r.
VI SA/Wa 1466/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Pamela Kuraś-Dębecka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 30 listopada 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi F. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) kwietnia 2007 r. nr (...) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia postanawia

1.

odrzucić skargę;

2.

zwrócić skarżącemu F. K. kwotę 100 (sto) złotych tytułem uiszczonego wpisu sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu (...) lipca 2007 r. skarżący F. K. wniósł - za pośrednictwem organu - skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) kwietnia 2007 r. nr (...) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia.

W dniu 22 października 2007 r. Sąd skierował do skarżącego wezwanie do usunięcia braków formalnych skargi poprzez uiszczenie wpisu od skargi w kwocie 100 zł w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwanie to zostało doręczone skarżącemu w dniu 26 października 2007 r., zaś wpłata wpisu nastąpiła w dniu 4 listopada 2007 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył,

co następuje:

Stosownie do treści art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270, ze zm., dalej jako p.p.s.a.) Sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

Według art. 220 § 3 wyżej wymienionej ustawy Sąd odrzuca skargę, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis.

W niniejszej sprawie skarżący wykonał wezwanie Sądu z dnia 22 października 2007 r. do uzupełnienia braku formalnego skargi poprzez uiszczenie wpisu sądowego, jednak nastąpiło to z uchybieniem siedmiodniowego terminu wskazanego w wezwaniu Sądu.

Zgodnie z art. 83 § 1 ww. ustawy z zw. z art. 111 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.) termin na usunięcie wymienionego powyżej braku formalnego skargi upłynął w dniu 2 listopada 2007 r. Zatem wniesienie wpisu w dniu 4 listopada 2007 r. nastąpiło po terminie.

Wpłacenie przekazem pieniężnym opłaty sądowej w urzędzie pocztowym jest równoznaczne pod względem czasowym z bezpośrednią wpłatą gotówką opłaty do kasy tego sądu lub do banku prowadzącego rachunek bankowy sądu (post. SN z dnia 26 marca 1993 r., sygn. akt III ARN 7/93, publ. OSNC 1994, nr 1, poz. 24).

Należy też zwrócić uwagę, że ostatni dzień terminu na wykonanie wezwania Sądu upłynął w dniu 2 listopada 2007 r., który zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4, poz. 28, ze zm.) nie był dniem wolnym od pracy w rozumieniu art. 83 § 2 p.p.s.a.

W związku z faktem, iż skarżący nie uiścił w terminie wpisu od wniesionej skargi, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie z art. 220 § 3 w zw. z art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. postanowił jak w sentencji.

O kosztach Sąd orzekł na podstawie art. 232 § 1 pkt 1a p.p.s.a., zwracając skarżącemu kwotę, stanowiącą równowartość całości uiszczonego wpisu od skargi.