Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 28 września 2007 r.
VI SA/Wa 1465/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jolanta Królikowska-Przewłoka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 28 września 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. S.A. z siedzibą w R. na decyzję Ministra Środowiska z dnia (...) czerwca 2007 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na zmianę kryteriów bilansowości i zastosowania zmienionej wartości brzeżnej parametru postanawia: umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie;

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 5 lipca 2007 r. B. S.A. z siedzibą w R., wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem Ministra Środowiska skargę na decyzję tego organu z dnia (...) czerwca 2007 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na zmianę kryteriów bilansowości i zastosowania zmienionej wartości brzeżnej parametru.

Pismem z dnia 2 sierpnia 2007 r. strona skarżąca, cofnęła powyższą skargę.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

W myśl art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm. dalej zwana p.p.s.a.) skarżący może cofnąć skargę, przy czym cofnięcie skargi wiąże sąd. Sąd uzna jednakże cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

W przedmiotowej sprawie nie zachodzą, zdaniem Sądu okoliczności skutkujące niedopuszczalnością cofnięcia skargi w rozumieniu powołanego przepisu. W tym stanie rzeczy Sąd uznał, iż skarga została cofnięta skutecznie.

Biorąc powyższe pod uwagę Sąd na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. orzekł jak w postanowieniu.