Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 707199

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 21 kwietnia 2010 r.
VI SA/Wa 1464/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Frąckiewicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 21 kwietnia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia Z. W. na zarządzenie Przewodniczącej Wydziału o wezwaniu do wykonania prawomocnego zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi Z. W. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia (...) lipca 2007 r. nr (...) w przedmiocie odmowy udzielenia patentu na wynalazek postanawia odrzucić zażalenie

Uzasadnienie faktyczne

Z. W. (dalej także jako skarżący) złożył skargę na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia (...) lipca 2007 r. nr (...) w przedmiocie odmowy udzielenia patentu na wynalazek.

Zarządzeniem z dnia 6 stycznia 2010 r. Sąd poinformował skarżącego, iż w związku z oddaleniem przez Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 1 grudnia 2009 r. sygn. akt II GZ 263/09 zażalenia skarżącego na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 września 2009 r., sygn. akt VI SA/Wa 1464/07 w zakresie odmowy przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym, skarżący zobowiązany jest do uiszczenia w terminie 7 dni od daty doręczenia tego pisma wpisu sądowego od skargi w kwocie wskazanej w zarządzeniu Przewodniczącego Wydziału VI Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 marca 2009 r., tj. 1.000 złotych. Jednocześnie poinformowano stronę skarżącą, iż nieuiszczenie wpisu sądowego od skargi w ww. terminie skutkuje odrzuceniem skargi.

Następnie skarżący pismem z dnia 18 stycznia 2010 r. (nadane w Urzędzie Pocztowym P. w dniu 25 stycznia 2010 r.) wskazał na swoje niezadowolnie dotyczące pisma Sądu informującego go o konieczności uiszczenia wpisu sądowego od skargi. Mając na uwadze treść tego pisma skarżącego, Sąd pismem z dnia 8 marca 2010 r. wezwał skarżącego do wyjaśnienia, czy jego pismo z dnia 18 stycznia 2010 r. stanowi:

1)

zażalenie na zarządzenie z dnia 6 stycznia 2010 r. wzywające skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego od skargi na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia (...) lipca 2007 r. nr (...) w przedmiocie odmowy udzielenia patentu na wynalazek,

2)

wniosek o przyznanie prawa pomocy złożony w sprawie skargi na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia (...) lipca 2007 r. nr (...) w przedmiocie odmowy udzielenia patentu na wynalazek,

czy też stanowi

3)

inne pismo procesowe w sprawie, a jeśli tak, to o jakim charakterze.

W odpowiedzi na powyższe wezwanie, skarżący pismem z dnia 25 marca 2010 r. wskazał, iż jego pismo z dnia 18 styczna 2010 r. stanowi zażalenie na zarządzenie z dnia 6 stycznia 2010 r. informujące skarżącego o konieczności wykonania prawomocnego zarządzenia Przewodniczącego Wydziału VI Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 marca 2009 r. do uiszczenia wpisu sądowego od skargi na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia (...) lipca 2007 r. nr (...) w przedmiocie odmowy udzielenia patentu na wynalazek.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje;

Zgodnie z treścią art. 194 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) - dalej cyt. jako "p.p.s.a." - zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego przysługuje na postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego w przypadkach przewidzianych w ustawie, a ponadto na postanowienia, których przedmiotem jest przekazanie sprawy innemu sądowi administracyjnemu; wstrzymanie lub odmowa wstrzymania wykonania decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności; zawieszenie postępowania i odmowa podjęcia zawieszonego postępowania; sprostowanie lub wykładnia orzeczenia albo ich odmowa; oddalenie wniosku o wyłączenie sędziego; odrzucenie skargi kasacyjnej; odrzucenie zażalenia, zwrot kosztów postępowania, jeśli strona nie wnosi skargi kasacyjnej; ukaranie grzywną.

Natomiast na podstawie art. 227 § 1 p.p.s.a. zażalenie przysługuje na zarządzenie przewodniczącego oraz postanowienie wojewódzkiego sądu administracyjnego w przedmiocie kosztów sądowych, jeżeli strona nie składa środka odwoławczego co do istoty.

Zgodnie z powołanymi powyżej przepisami niedopuszczalne jest złożenie zażalenia na postanowienie lub zarządzenie, które nie zostało w nich wymienione.

Skarżący pismem z dnia 18 stycznia 2010 r., po otrzymaniu pisma Sądu z dnia 6 stycznia 2010 r. złożył na nie zażalenie. W tym miejscu zaznaczyć należy, że zarządzenie z dnia 6 stycznia 2010 r. stanowi jedynie czynność materialno-techniczną w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Ma ono charakter porządkowy i stanowi informację o obowiązku uiszczenia wpisu i skutkach prawnych jego niewykonania w zakreślonym terminie. W ocenie Sądu, zarządzenie z dnia 6 stycznia 2010 r. do wykonania prawomocnego zarządzenia do uiszczenia wpisu sądowego nie ma charakteru zarządzenia merytorycznego, o którym mowa w art. 227 § 1 p.p.s.a., ponadto nie mieści się w zakresie przedmiotów wymienionych w art. 194 § 1 p.p.s.a. Zatem na zarządzenie z dnia 6 stycznia 2010 r. nie przysługuje żaden środek odwoławczy.

Zgodnie z art. 178 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a. wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym zażalenie wniesione po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalne, jak również zażalenie, którego braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie. Za niedopuszczalne uważa się zażalenie, które zostało wniesione od orzeczenia, od którego nie służy żaden środek odwoławczy.

W związku z powyższym, na podstawie art. 178 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.