Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 27 września 2007 r.
VI SA/Wa 1461/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Izabela Głowacka-Klimas.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 27 września 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi F. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. na decyzję Ministra Finansów z dnia (...) czerwca 2007 r., Nr (...) w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na prowadzenie salonu gier na automatach postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

F. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. złożyła dnia 19 lipca 2007 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Ministra Finansów z dnia (...) czerwca 2007 r. w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na prowadzenie salonu gier na automatach.

W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 28 sierpnia 2007 r., strona skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego w wysokości 8.000 zł, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi (k. 31-32 akt). Wezwanie to zostało doręczone stronie skarżącej dnia 5 września 2007 r. (k. 36 akt).

Do dnia 21 września 2007 r., w dokumentach księgowych dotyczących opłat sądowych nie zidentyfikowano wpłaty do niniejszej sprawy (informacja z Oddziału Finansowo-Budżetowego - k. 41 v akt.).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 230 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej cytowanej także jako p.p.s.a., od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji, to jest od skargi, skargi kasacyjnej, zażalenia oraz skargi o wznowienie postępowania, pobiera się wpis stosunkowy lub stały.

Natomiast w myśl art. 220 § 1 i 3 p.p.s.a., sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku przewodniczący wzywa wnoszącego pismo do uiszczenia opłaty w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Jeżeli pomimo tego wezwania od skargi nie został uiszczony należny wpis, podlega ona odrzuceniu przez sąd.

Wezwanie do uiszczenia wpisu doręczono skarżącej spółce dnia 5 września 2007 r., zatem siedmiodniowy termin uiszczenia wpisu upłynął dnia 12 września 2007 r. Jednakże do dnia 21 września 2007 r. wpis nie został uiszczony.

Z tego względu, zgodnie z art. 220 § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowił jak w sentencji orzeczenia.