Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 27 września 2007 r.
VI SA/Wa 1458/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Frąckiewicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 27 września 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. S. na decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia (...) czerwca 2007 r. nr (...) w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską postanawia

1.

odrzucić skargę,

2.

zwrócić B. S. kwotę 200 zł (dwustu złotych) uiszczoną tytułem wpisu sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący - B. S., wniósł skargę na decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia (...) czerwca 2007 r. nr (...) w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską.

Wpis sądowy od wniesionej skargi nie został uiszczony. Sąd przesłał skarżącemu zarządzenie z dnia 24 sierpnia 2007 r. wzywające go do uiszczenia wpisu w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Z załączonego do akt zwrotnego potwierdzenia odbioru wezwania Sądu wynika, iż wezwanie doręczono na adres skarżącego dnia 6 września 2007 r. W związku z powyższym termin na usunięcie tego braku formalnego skargi w postaci uiszczenia wpisu sądowego upłynął w dniu 13 września 2007 r.

Przesłane do Sądu za pośrednictwem faksu polecenie przelewu wymienionego wpisu sądowego wskazuje na jego realizację w dniu 14 września 2007 r.

Zapis pozycji obejmującej datę wpłaty dołączonego przez Sąd do akt polecenia przelewu wskazuje, iż wpis sądowy od skargi uiszczony został w dniu 14 września 2007 r., a więc po upływie terminu do uiszczenia wpisu od skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) - cytowana dalej jako "p.p.s.a.", skarga podlega odrzuceniu, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie jej braków formalnych, przy czym, w myśl art. 232 § 1 p.p.s.a., sąd zwraca w przedmiotowej sytuacji stronie uiszczony wpis.

W niniejszej sprawie termin do uzupełnienia braków formalnych skargi upływał w dniu 13 września 2007 r., zaś skarżący uiścił wpis w dniu 14 września 2007 r., czyli po upływie wskazanego terminu.

W związku z powyższym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 oraz art. 232 § 1 pkt 1 lit. a) p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.