Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 13 listopada 2007 r.
VI SA/Wa 1457/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Joanna Kruszewska (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie: po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2007 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku S. K. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi S. K. na decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia (...) czerwca 2007 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wydania pozwolenia na broń palną bojową do ochrony osobistej postanawia: 1. zwolnić skarżącego S. K. od kosztów sądowych, 2. ustanowić dla skarżącego S. K. adwokata.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 22 października 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę S. K. na decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia (...) czerwca 2007 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wydania pozwolenia na broń palną bojową do ochrony osobistej. W tym samym dniu (tj. 22 października 2007 r.) skarżący złożył wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku. Następnie w dniu 27 października 2007 r. skarżący nadał w urzędzie pocztowym wniosek o przyznanie prawa pomocy (PPF), w którym wnosił o zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata.

Z informacji podanych we wniosku wynika, iż skarżący samodzielnie prowadzi gospodarstwo domowe. Posiada spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o powierzchni 26 m kw. W związku z orzeczoną częściową niezdolnością do pracy do (...) 2009 r. (...), skarżący otrzymuje rentę w kwocie 415,88 zł netto (...).

Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie całkowitym, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania.

W świetle przedstawionych wyżej okoliczności, wniosek skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata, w pełni zasługuje na uwzględnienie. Biorąc bowiem pod uwagę fakt, iż skarżący pobiera w najniższej kwocie rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy (415,88 zł netto), nie jest możliwe poczynienie przez niego oszczędności w bieżących wydatkach celem pokrycia kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 246 § 1 pkt 1 w zw. z art. 258 § 2 pkt 7 wyżej cytowanej ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono jak w sentencji postanowienia.