Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 21 lutego 2008 r.
VI SA/Wa 1452/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dorota Wdowiak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 21 lutego 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku K. R. o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 listopada 2007 r. oddalającego skargę K. R. i T. R. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) czerwca 2007 r. nr (...) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej postanawia: odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 listopada 2007 r.

Uzasadnienie faktyczne

Dnia 5 listopada 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem oddalił skargę K. R. i T. R. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) czerwca 2007 r. nr (...) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej.

Skarżący byli prawidłowo zawiadomieni o terminie rozprawy (zwrotne potwierdzenie odbioru zawiadomienia o terminie rozprawy: k-22 i 23 akt sądowych), na którą się nie stawili.

Pismem nadanym w urzędzie pocztowym w dniu 19 listopada 2007 r. (data stempla pocztowego) K. R. wniósł o przesłanie odpisu wyroku Sądu z dnia 5 listopada 2007 r. Przy piśmie Sądu z dnia 5 lutego 2008 r. przesłano odpis sentencji tego wyroku. Następnie pismem nadanym w urzędzie pocztowym w dniu 13 lutego 2008 r. (data stempla pocztowego) K. R. wniósł o przesłanie uzasadnienia wyroku z dnia 5 listopada 2007 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 141 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), cytowana dalej jako "p.p.s.a." w sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku, albo doręczenia odpisu sentencji wyroku. A contrario jeżeli wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku został wniesiony z uchybieniem terminu określonego w art. 141 § 2 p.p.s.a. Sąd wyda postanowienie o odmowie sporządzenia uzasadnienia wyroku.

W niniejszej sprawie wyrok Sądu oddalający skargę zapadł w dniu 5 listopada 2007 r. Wobec tego strona skarżąca była uprawniona do złożenia wniosku o sporządzenie jego uzasadnienia w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku. Termin ten upłynął w dniu 12 listopada 2007 r.

Z akt niniejszej sprawy wynika, iż przedmiotowy wniosek złożony został w urzędzie pocztowym w dniu 13 lutego 2008 r., a więc z przekroczeniem terminu do jego wniesienia, co skutkuje odmową sporządzenia uzasadnienia wyroku.

Biorąc powyższe pod uwagę, na podstawie art. 141 § 2 i 3 p.p.s.a. Sąd orzekł, jak w sentencji.