Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 27 października 2008 r.
VI SA/Wa 1450/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Halina Emilia Święcicka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 27 października 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku W. K. o sporządzenie uzasadnienia postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 czerwca 2008 r. odmawiającego zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie ze skargi W. K. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) czerwca 2007 r. nr (...) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej postanawia: odmówić sporządzenia uzasadnienia postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 czerwca 2008 r.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 20 czerwca 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odmówił zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie ze skargi W. K. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) czerwca 2007 r. nr (...) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej. Przedmiotowe postanowienie zostało przesłane pełnomocnikowi strony skarżącej bez uzasadnienia.

Pismem z dnia 14 lipca 2008 r. strona skarżąca wniosła do Sądu wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia ww, postanowienia. W uzasadnieniu wniosku wskazano, że w związku z tym, iż przedmiotowe postanowienie o odmowie zawieszenia postępowania jest zaskarżalne, to należy doręczyć je wraz z uzasadnieniem.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 163 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm., zwanej dalej p.p.s.a.) postanowienia wydane na posiedzeniu niejawnym sąd doręcza z urzędu stronom. Gdy stronie przysługuje środek zaskarżenia, postanowienie należy doręczyć z uzasadnieniem. Doręczając postanowienie należy pouczyć stronę występującą w sprawie bez adwokata lub radcy prawnego o dopuszczalności, terminie i sposobie wniesienia środka zaskarżenia.

W myśl art. 194 § 1 p.p.s.a. zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego przysługuje na postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego w przypadkach przewidzianych w ustawie, a ponadto na postanowienia, których przedmiotem jest:

1.

przekazanie sprawy innemu sądowi administracyjnemu;

2.

wstrzymanie lub odmowa wstrzymania wykonania decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności, o których mowa w art. 61;

3.

zawieszenie postępowania i odmowa podjęcia zawieszonego postępowania;

4.

odmowa sporządzenia uzasadnienia wyroku;

5.

sprostowanie lub wykładnia orzeczenia albo ich odmowa;

6.

oddalenie wniosku o wyłączenie sędziego;

7.

odrzucenie skargi kasacyjnej;

8.

odrzucenie zażalenia;

9.

zwrot kosztów postępowania, jeżeli strona nie wnosi skargi kasacyjnej;

10.

ukaranie grzywną.

Należy zauważyć, że z treści art. 194 § 1 pkt 3 p.p.s.a. wynika, że zaskarżalne jest tylko postanowienie dotyczące kwestii zawieszenia postępowania i odmowy podjęcia już zawieszonego postępowania sądowoadministracyjnego.

Zażalenie jest dopuszczalne jedynie w tych przypadkach, kiedy ustawa wyraźnie przewiduje możliwość jego wniesienia. Jeśli ustawa przewiduje wydanie postanowienia czy zarządzenia i jednocześnie nie stanowi, że na takie postanowienie lub zarządzenie przysługuje prawo wniesienia zażalenia, to wniesienie tego środka odwoławczego jest niedopuszczalne (tak m.in. H. Knysiak-Molczyk (w:) T. Woś (red.), H. Knysiak-Molczyk, M. Romańska, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2005, str. 581).

Z uwagi na fakt, iż przedmiotem postanowienia z dnia 20 czerwca 2008 r. jest odmowa zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego, należy stwierdzić, że nie przysługuje na nie środek zaskarżenia. Zatem w myśl przytoczonych powyżej przepisów, postanowienie należało doręczyć stronom bez uzasadnienia.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w postanowieniu Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 lipca 2008 r. sygn. akt II GZ 142/08, w którym sąd wskazał, że nie jest dopuszczalne zażalenie na postanowienie odmawiające zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego. Takie twierdzenie znajduje aprobatę we wcześniejszym postanowieniu Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 maja 2008 r. sygn. akt II OZ 413/08, w którym sąd wskazał, iż ustawa - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie przewiduje możliwości wniesienia zażalenia na postanowienie sądu w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie. Kwestia ta może zostać ewentualnie podniesiona przez skarżącego w środku odwoławczym od orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie. Podobnie orzekł również NSA w postanowieniu z dnia 3 czerwca 2008 r., sygn. akt II OZ 554/08. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż także Sąd Najwyższy na gruncie identycznie brzmiących przepisów k.p.c. wyraził stanowisko, że na postanowienie o odmowie zawieszenia postępowania nie przysługuje zażalenie (tak m.in. SN w orzeczeniu z dnia 28 sierpnia 1951 r., C 463/51, OSNC 1952/2/51).

W związku z powyższym Wojewódzki Sąd Administracyjny, na podstawie art. 141 § 3 i art. 166 w zw. z art. 197 § 2 i art. 194 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) postanowił jak w sentencji.