Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 23 listopada 2007 r.
VI SA/Wa 1444/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Andrzej Czarnecki (spr.).

Sędziowie WSA: Halina Emilia Święcicka, Asesor Piotr Borowiecki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 listopada 2007 r. sprawy ze skargi A. W. i A. W.- wspólników spółki cywilnej W. s.c. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) czerwca 2007 r. nr (...) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej postanowił zawiesić postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie

Uzasadnienie faktyczne

(...) Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego decyzją z dnia (...) listopada 2006 r. nałożył na A. W. i A. W., wykonujących działalność gospodarczą w formie spółki prawa cywilnego pod nazwą W. w W. kary pieniężne w wysokości: 5.000 zł za wykonywanie przewozów okazjonalnych w krajowym transporcie drogowym z naruszeniem zakazu umieszczania na pojeździe oznaczeń z nazwą, adresem lub telefonem przedsiębiorcy; 5.000 zł za wykonywanie transportu okazjonalnego w krajowym transporcie drogowym z naruszeniem zakazu umieszczania na dachu pojazdu lamp lub innych urządzeń technicznych oraz 5.000 zł za wykonywanie transportu okazjonalnego w krajowym transporcie drogowym z naruszeniem zakazu umieszczania lub używania w pojeździe taksometru. Łącznie nałożono karę pieniężną w kwocie 15.000 zł.

A. i A. W. odwołali się od tej decyzji skutkiem czego Główny Inspektor Transportu Drogowego, po rozpatrzeniu odwołania, decyzją z dnia (...) czerwca 2007 r. utrzymał zaskarżoną decyzję w mocy. Decyzję tę A. i A. W. zaskarżyli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz po wyznaczeniu rozprawy złożyli w dniu 7 listopada 2007 r. wniosek o zawieszenie postępowania na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a. powołując się na wniosek Ogólnopolskiej Organizacji Pracodawców Transportu Drogowego w Warszawie z dnia 17 września 2007 r., której są członkami, skierowany do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności art. 18 ust. 5 ustawy o transporcie drogowym z art. 2, 20, 22 w zw. z art. 31 ust. 3 oraz art. 32 Konstytucji RP oraz niezgodności art. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw z art. 2 Konstytucji RP. Z odciśniętej na wniosku prezentaty wynika, iż został on złożony w Trybunale Konstytucyjnym w dniu 18 września 2007 r., a we wniosku o zawieszenie postępowania podano, że został zarejestrowany w Trybunale Konstytucyjnym pod sygnaturą akt Tw 32/07.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a. sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym.

W rozpoznawanej sprawie skarżący wystąpili o zawieszenie postępowania przed Sądem z uwagi na wniesienie przez Ogólnopolską Organizację Pracodawców Transportu Drogowego w Warszawie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP art. 18 ust. 5 ustawy o transporcie drogowym oraz art. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw. Skarżący są członkami wnioskodawcy.

W tych warunkach, skoro przedmiotem wniosku skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego jest kwestia zgodności z Konstytucją RP jednego z przepisów stanowiących materialnoprawną podstawę zaskarżonej decyzji - Sąd uznał, że w rozpatrywanym przypadku zachodzi przesłanka zawieszenia postępowania, o której mowa w art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a. Stwierdzenie bowiem w toku postępowania przed Sądem, iż zachodziłaby podstawa do wznowienia postępowania administracyjnego w oparciu o art. 145a k.k.p. obligowałoby by Sąd do uchylenia zaskarżonej decyzji na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. b) p.p.s.a. Podejmując aktualne rozstrzygnięcie Sąd rozważał także, czy zawieszenie postępowania jest uzasadnione również ze względów celowości, sprawiedliwości oraz ekonomiki procesowej. Oceniając powyższe okoliczności w kontekście konieczności rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki Sąd uznał, iż celowe jest zawieszenie postępowania, gdyż przed tutejszym Sądem toczy się aktualnie kilkanaście postępowań na decyzje wydane na tej samej podstawie prawnej.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku sprawy sygn. TW 32/07 toczącej się przed Trybunałem Konstytucyjnym a zatem uzasadnione jest zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a. do czasu zakończenia postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym.