Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 17 października 2007 r.
VI SA/Wa 1443/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Magdalena Bosakirska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 17 października 2007 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku A. W i A. W. wspólników spółki cywilnej W. o wstrzymanie wykonania decyzji Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) czerwca 2007 r., Nr (...) w sprawie ze skargi A. W. i A.W. wspólników spółki cywilnej W. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) czerwca 2007 r., Nr (...) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej postanawia: wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący - A. W. i A. W. pismem z dnia 16 lipca 2007 r. za pośrednictwem organu złożyli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na ww. decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) czerwca 2007 r. w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej w wysokości 15.000 zł.

W skardze skarżący zawarli wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji, w uzasadnieniu którego powołali się na dwie okoliczności ich zdaniem wypełniające dyspozycję art. 61 p.p.s.a. W pierwszej kolejności podniesiono, że podstawa materialnoprawna zaskarżonej decyzji, tj. art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 204, poz. 2088 z późn. zm.) została zaskarżona przez Ogólnopolską Organizację Pracodawców Transportu Drogowego do Trybunału Konstytucyjnego, jako norma niezgodna z Konstytucją RP. Po drugie wskazano, że na skarżącą spółkę Główny Inspektor Transportu Drogowego nałożył sześć kar pieniężnych po 15.000 złotych każda, co w sumie wyniosło 90.000 złotych i kwota ta bezwątpienia może znacznie utrudnić prowadzenie działalności gospodarczej i narazić stronę na niepowetowane straty.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z dyspozycją art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.), cytowana dalej jako p.p.s.a., po przekazaniu sądowi skargi, sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Stwierdzić zatem należy, iż katalog przesłanek warunkujących wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji jest zamknięty. Jak wynika z treści ww. przepisu, Sąd może wstrzymać wykonanie decyzji, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Zatem to po stronie skarżących leży obowiązek wykazania istnienia przesłanek, które uzasadniają wstrzymanie wykonania decyzji. "Sąd nie bada z urzędu faktu czy szkoda lub trudne do usunięcia skutki rzeczywiście mogą zaistnieć. Uprawdopodobnienie tego faktu spoczywa na stronie wnioskującej o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji" (por. postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego: z dnia 16 marca 2005 r. sygn. akt I OZ 62/05, nie publ.; z dnia 6 kwietnia 2005 r. sygn. akt I OZ 190/05, nie publ.; oraz z dnia 18 lutego 2005 r. sygn. akt OZ 1506/04).

W niniejszej sprawie wniosek skarżących, w ocenie Sądu zasługuje na uwzględnienie, bowiem jak wskazali poniesienie przez nich tak wysokiej kary pieniężnej doprowadziłoby do znacznych i niepowetowanych, przez późniejszy zwrot tej kwoty strat, co mogłoby znacznie utrudnić prowadzenie firmy.

Zdaniem Sądu niniejszy wniosek należało rozpatrywać w kontekście innych spraw w nim wskazanych, gdzie stroną skarżącą są wspólnicy spółki cywilnej A.W.i A. W., a które zarejestrowane są i rozpoznawane przez tutejszy Sąd. W każdej z tych spraw kara pieniężna nałożona na wspólników wynosi 15.000 złotych.

Biorąc pod rozwagę powyższe fakty Sąd stwierdził, że skarżąca uprawdopodobniła przesłanki dowodzące istnienia niebezpieczeństwa wyrządzenia po jego stronie znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

W związku z powyższym na podstawie art. 61 § 3 i 5 p.p.s.a., Sąd postanowił jak w sentencji.