Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 16 stycznia 2008 r.
VI SA/Wa 1430/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Grzelak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 16 stycznia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. M. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) czerwca 2007 r., Nr (...) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 14 lipca 2007 r. skarżąca, W. M. złożyła za pośrednictwem Głównego Inspektora Transportu Drogowego skargę na decyzję ww. organu z dnia (...) czerwca 2007 r., Nr (...) utrzymującą w mocy decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) stycznia 2007 r., Nr (...) o nałożeniu na skarżącą kary pieniężnej w wysokości 7.200 złotych.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału VI z dnia 23 sierpnia 2007 r., doręczonym skarżącej w dniu 29 listopada 2007 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru w aktach sprawy k. 19) strona została wezwana do uzupełnienia braków formalnych skargi, poprzez uiszczenie wpisu sądowego w kwocie 288 złotych w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania pod rygorem odrzucenia skargi.

Jak wynika z zamieszczonej w aktach sprawy informacji udzielonej w dniu 28 grudnia 2007 r. przez Oddział Finansowo - Budżetowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (verte k. 27), po sprawdzeniu w dokumentach księgowych dotyczących opłat sądowych nie odnaleziono dowodu wpłaty w niniejszej sprawie.

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - p.p.s.a. (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis podlegają odrzuceniu przez Sąd.

Mając na uwadze powyższe należało przyjąć, iż w niniejszej sprawie termin do uzupełnienia braku formalnego skargi w postaci uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 288 złotych upływał dnia 6 grudnia 2007 r. W zakreślonym terminie skarżąca nie uiściła stosownego wpisu. Fakt ten potwierdza zamieszczona w aktach sprawy informacja udzielona w dniu 28 grudnia 2007 r., przez Oddział Finansowo - Budżetowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Z tych też względów, działając na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. Sąd postanowił jak w sentencji.