Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 30 października 2007 r.
VI SA/Wa 1427/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maria Jagielska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 30 października 2007 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku M. S. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi M. S. na decyzję Ministra Sprawiedliwości z dnia (...) lipca 2006 r. Nr (...) w przedmiocie nieuwzględnienia odwołania postanawia przywrócić termin do wniesienia skargi

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 14 maja 2007 r. skarżący, M. S. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Ministra Sprawiedliwości z dnia (...) lipca 2006 r. Nr (...) w przedmiocie nieuwzględnienia odwołania od uchwały Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości na obszarze właściwości Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. z dnia (...) maja 2006 r. nr (...) w sprawie ustalenia wyniku egzaminu radcowskiego wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do złożenia skargi.

W uzasadnieniu wniosku skarżący podniósł, iż w dniu 12 czerwca 2006 r. złożył do Ministra Sprawiedliwości za pośrednictwem Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej odwołanie od uchwały nr (...) z dnia (...) maja 2006 r. w sprawie ustalenia wyniku egzaminu radcowskiego. W odpowiedzi na powyższe pismem z dnia (...) lipca 2006 r. organ poinformował skarżącego, iż złożone przez niego odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie. Ponadto, w piśmie z dnia 28 sierpnia 2006 r. organ dodał, iż decyzja w sprawie rozpoznania wniesionego przez skarżącego odwołania wysłana została w dniu 13 lipca 2006 r. Jak podkreślił skarżący decyzji nigdy nie otrzymał, czego wyrazem była skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na bezczynność Ministra Sprawiedliwości. Wyrokiem z dnia 9 maja 2007 r. sygn. akt VI SAB/Wa 30/06 Sąd oddalił skargę, stwierdzając w uzasadnieniu wyroku, iż pismo Ministra Sprawiedliwości z dnia (...) lipca 2006 r. stanowi decyzję administracyjną obarczoną wadami polegającymi m.in. na braku pouczenia o sposobie jej zaskarżenia.

Powyższe okoliczności w odczuciu skarżącego w pełni uzasadniają konieczność przywrócenia terminu do wniesienia skargi a ponadto świadczą o braku winy skarżącego w jego uchybieniu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 85 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) czynność w postępowaniu sądowym podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna. Jednakże w świetle art. 86 ww. ustawy, jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Art. 87 tej ustawy stanowi natomiast, że pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia. W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu. Równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności, której nie dokonała w terminie.

Brak winy po stronie podmiotu dokonującego lub zamierzającego dokonać określonej czynności procesowej stanowi konieczną, a jednocześnie podstawową przesłankę przywrócenia terminu. Artykuł 86 § 1 nie określa, według jakich kryteriów należy oceniać zachowanie strony. Ocena braku winy została pozostawiona uznaniu sądu. Daje to sądowi możliwość uwzględnienia wszystkich okoliczności, jakie uzna za istotne (vide. postanowienie SN z 22 lipca 1999 r., I PKN 273/99, OSNAP 2000, nr 20, poz. 757) (Tadeusz Woś, Hanna Knysiak - Molczyk, Marta Romańska Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz Warszawa 2005 r. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis str. 333).

Przystępując do rozpoznania niniejszego wniosku należy podkreślić, iż Sąd orzekający w sprawie uznał, iż termin do wniesienia ww. wniosku rozpoczął swój bieg w dniu 9 maja 2007 r. tj. w dniu, w którym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Sprawiedliwości (sygn. akt VI SAB/Wa 30/06) i w którym zgodnie z oświadczeniem skarżącego, zawartym we wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi skarżący dowiedział się o tym, iż pismo z dnia (...) lipca 2006 r. stanowi decyzję administracyjną, od której przysługuje skarga do WSA. Tak więc należy uznać, iż skarżący działał z zachowaniem terminu do wniesienia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi.

Analizując przedstawione przez skarżącego okaoliczności Sąd uznał, iż w niniejszej sprawie zachodzą przesłanki warunkujące przywrócenie terminu do wniesienia skargi z uwagi na brak winy po stronie skarżącego w jego uchybieniu. Dlatego też w pełni podzielił stanowisko wyrażone przez Sąd orzekający we wspomnianej wcześniej sprawie o sygn. akt VI SAB/Wa 30/06, który w uzasadnieniu stwierdził, iż wadliwość decyzji polegająca na braku pouczenia o prawie do wniesienia skargi do sądu administracyjnego stanowi uzasadnienie do żądania przywrócenia terminu do złożenia takiej skargi.

Mając powyższe na uwadze Sąd, na podstawie art. 86 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia