Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1941233

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 26 listopada 2010 r.
VI SA/Wa 1423/10

UZASADNIENIE

Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Tomasz Sałek po rozpoznaniu w dniu 26 listopada 2010 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku S. S. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi S. S. na decyzję Ministra Finansów z dnia (...) maja 2010 r. nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: zwolnić S. S. od kosztów sądowych.

Uzasadnienie faktyczne

S. S. (dalej jako skarżący) złożył na urzędowym formularzu wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Finansów z dnia (...) maja 2010 r. nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji.

Z informacji podanych przez skarżącego w formularzu oraz z nadesłanych w odpowiedzi na wezwanie referendarza sądowego dokumentów wynika, iż prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z żoną, przy czym jedynym źródłem utrzymania dla obojga małżonków jest dochód z gospodarstwa rolnego o powierzchni 3,4 ha szacowany przez skarżącego na kwotę 2 600 zł rocznie. Skarżący na zakup środków ochrony roślin zaciągnął kredyt w kwocie 3370 zł. Oświadczył ponadto, iż nie dokonywał w okresie ostatnich trzech miesięcy transakcji na rachunku bankowym.

Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie częściowym następuje, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Jak podkreślił Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z dnia 2 października 2009 r. (sygn. akt II OZ 822/09) udzielenie prawa pomocy jest formą dofinansowania strony postępowania z budżetu państwa i powinno mieć miejsce tylko w sytuacjach, w których zdobycie przez stronę środków na sfinansowanie udziału w postępowaniu jest obiektywnie niemożliwe. Instytucja ta przeznaczona jest przede wszystkim dla osób o bardzo niskich dochodach lub całkowicie tych dochodów pozbawionych, które z uwagi na swą sytuację materialną nie są w stanie pokryć kosztów związanych z postępowaniem sądowym.

W niniejszej sprawie zauważyć należy, iż jedynym źródłem utrzymania skarżącego i jego żony jest dochód z prowadzonego przez nich gospodarstwa rolnego o niewielkim areale powierzchni (łącznie 3,4 ha). Wysokość tego dochodu skarżący określa na 2 600 zł rocznie. Dochód ten jest zatem w przeliczeniu na miesiąc bardzo niski, nawet uwzględniając potencjalne obniżenie wydatków żywnościowych ze względu na możliwość ich pozyskiwania z własnego gospodarstwa. Okoliczności te wskazują jednoznacznie, że skarżący nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Skarżący oświadczył także, iż nie posiada żadnego majątku ani oszczędności, które mógłby przeznaczyć na pokrycie kosztów postępowania sądowego.

W związku z powyższym, uznając za zasadne przyznanie skarżącemu prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie go od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych, w myśl art. 246 § 1 pkt 2 w związku z art. 258 § 2 pkt 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.