Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1763898

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 2 czerwca 2015 r.
VI SA/Wa 1418/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grażyna Śliwińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 2 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. Z. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) marca 2015 r. nr (...) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym postanawia stwierdzić swą niewłaściwość i przekazać sprawę sądowi właściwemu - Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gorzowie Wielkopolskim.

Uzasadnienie faktyczne

Z. Z. (dalej też jako skarżący), wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) marca 2015 r. nr (...). Zaskarżoną decyzją Główny Inspektor Transportu Drogowego utrzymał w mocy decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) kwietnia 2014 r. nakładającą na skarżącego karę pieniężną za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym w oparciu o przepis art. 92a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 z późn. zm.) i przekazał sprawę organowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania.

Podkreślić należy, iż w dniu 30 maja 2011 r. weszło w życie rozporządzenie Prezydenta RP z 18 kwietnia 2011 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania Głównego Inspektora Transportu Drogowego (Dz. U. z 2011 r. Nr 89, poz. 506 z późn. zm. - dalej: rozporządzenie).

Stosownie do treści § 1 rozporządzenia, rozpoznanie spraw z zakresu działania Głównego Inspektora Transportu Drogowego dotyczących nałożenia kar pieniężnych, o których mowa w art. 92a ustawy o transporcie drogowym przekazuje się wojewódzkim sądom administracyjnym, na których obszarze właściwości strona skarżąca zamieszkuje lub ma siedzibę.

W niniejszej sprawie skarżący zamieszkuje w miejscowości (...), powiat (...), województwo lubuskie. Tym samym sądem właściwym do rozpoznania skargi Z. Z. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) marca 2015 r. nr (...), w myśl cytowanych powyżej przepisów rozporządzenia jest Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim.

Zgodnie bowiem z § 1 pkt 41 rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. z dnia 29 kwietnia 2003 r., Nr 72, poz. 652 z późn. zm.) sądem właściwym dla obszaru województwa lubuskiego jest Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim.

Stosownie natomiast do art. 59 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), jeżeli do rozpoznania sprawy właściwy jest inny sąd administracyjny, sąd, który stwierdzi swą niewłaściwość, przekaże sprawę właściwemu sądowi administracyjnemu.

Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdzając swoją niewłaściwość miejscową z powodów przytoczonych wyżej, przekazał sprawę sądowi właściwemu miejscowo, tj. Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gorzowie Wielkopolskim.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.