Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 14 grudnia 2007 r.
VI SA/Wa 1415/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Olga Żurawska-Matusiak.

Sędziowie WSA: Pamela Kuraś-Dębecka (spr.), Ewa Marcinkowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku S. Sp. z o.o. z siedzibą w S. i C. Sp. z o.o. z siedzibą w P. o rozstrzygnięcie wątpliwości co do treści wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 października 2007 r., sygn. akt VI SA/Wa 1415/07 w sprawie ze skargi S. Sp. z o.o. z siedzibą w S. i C. Sp. z o.o. z siedzibą w P. na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia (...) czerwca 2007 r. nr (...) w przedmiocie zmiany decyzji przyznającej status zakładu pracy chronionej postanawia: odmówić rozstrzygnięcia wątpliwości co do treści wyroku z dnia 19 października 2007 r.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu (...) grudnia 2007 r. (data stempla pocztowego) strona skarżąca S. Sp. z o.o. z siedzibą w S. i C. Sp. z o.o. z siedzibą w P., reprezentowana przez radcę prawnego, złożyła wniosek o rozstrzygnięcie wątpliwości co do treści wyroku z dnia 19 października 2007 r., oddalającego skargę na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia (...) czerwca 2007 r. nr (...) w przedmiocie zmiany decyzji przyznającej status zakładu pracy chronionej.

We wniosku tym skarżąca stwierdziła, że przedmiotem postępowania administracyjnego, zakończonego zaskarżoną decyzją było skierowane do organu żądanie strony, aby organ w sposób władczy potwierdził, iż od dnia (...) lipca 2006 r. spółce S. przysługuje status zakładu pracy chronionej. Strona skarżąca podała, że mimo oddalenia skargi, wyrok odpowiada jej interesom, ponieważ w sposób jednoznaczny stwierdza konsekwentnie dotąd kwestionowaną przez organy okoliczność, iż spółka S. przejęła z dniem (...) lipca 2006 r. po spółce C. status zakładu pracy chronionej. Zdaniem skarżącej pożądane jest, aby Sąd wypowiedział się w jaki sposób organ ma załatwić sprawę.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 158 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm.; dalej jako p.p.s.a.) Sąd, który wydał wyrok, rozstrzyga wątpliwości co do jego treści postanowieniem, które może być wydane na posiedzeniu niejawnym.

Wykładnia wyroku polega na wyjaśnieniu, jak należy rozumieć treść orzeczenia sądu, a jej dokonanie pożądane jest, gdy jego treść została sformułowana w sposób niejasny (por. T. Woś - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz., Lexis Nexis, Warszawa 2005 r., str. 491).

Zdaniem Sądu, w niniejszej sprawie nie zachodzi potrzeba wyjaśnienia wątpliwości co do treści wyroku, gdyż przedstawione przez stronę skarżącą wątpliwości nie dotyczą ani treści wyroku, ani też jego uzasadnienia. Skarżąca bowiem oczekuje na wskazanie sposobu dalszego działania, jakie winno być w niniejszej sprawie podjęte. Strona wnosi o wskazanie w jakiej formie - jeśli nie poprzez zmianę decyzji w trybie art. 155 k.p.a. - organ winien potwierdzić okoliczność przejęcia przez spółkę S. z dniem (...) lipca 2006 r. po spółce C. statusu zakładu pracy chronionej.

Z treści wniosku o dokonanie wykładni orzeczenia wynika, że strona nie wnosi o wyjaśnienie wątpliwości, co do treści wydanego wyroku i jego uzasadnienia, ale wnioskuje o rozstrzygnięcie teoretycznych sytuacji faktycznych, jakie w przyszłości mogą zaistnieć oraz o wskazanie, jakie prawa i możliwości będą przysługiwały stronie po uprawomocnieniu się wyroku z dnia 19 października 2007 r. Jednak w trybie art. 158 p.p.s.a. Sąd nie jest władny do udzielenia stronie informacji w jakim terminie i w jaki sposób, czy też w jakiej formie winna ona wszcząć postępowanie administracyjne przed organem właściwym do rozpoznania jej sprawy.

Sąd uznał zatem, że zapytania skarżącego zawarte w rozpoznawanym wniosku wykraczają poza zakres wyjaśnienia wątpliwości zapadłego wyroku i nie rodzą po stronie Sądu konieczności dokonania wykładni orzeczenia. Należy wskazać, że zarówno w nauce postępowania administracyjnego, jak i w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, panuje zgodny pogląd, że podmiot wnoszący o wykładnię powinien wyraźnie wskazać, który fragment, bądź fragmenty uzasadnienia są dla strony niezrozumiałe, bądź nasuwają wątpliwości (por. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 października 2004 r., sygn. akt FZ 309/04, niepubl.). Skarżący nie wskazał takich fragmentów, a tym bardziej nie uzasadnił swoich wątpliwości, zatem zdaniem Sądu nie spełnił warunku sine qua non dla dokonania wykładni wyroku.

Należy też podkreślić, że nie jest możliwe - o co wnosi skarżąca - wskazanie w jakiej formie organ powinien w sposób władczy potwierdzić okoliczność przejęcia przez spółkę S. z dniem (...) lipca 2006 r. po spółce C. statusu zakładu pracy chronionej. Według art. 153 p.p.s.a. ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu sądu wiążą w sprawie (...) organ, którego działanie lub bezczynność było przedmiotem zaskarżenia. Należy więc stwierdzić, że ocena sytuacji prawnej skarżących spółek została jasno wskazana w uzasadnieniu wyroku z dnia 19 października 2007 r. jako sukcesja generalna i przejęcie przez S. Sp. z o. o. statusu zakładu pracy chronionej, a sformułowanie tej właśnie kwestii nie nasuwa żadnych wątpliwości. Zadecydowanie natomiast przez Sąd jakie kroki winna podjąć strona skarżąca celem uzyskania stosownego rozstrzygnięcia organu wykracza poza granice normy, zawartej w art. 158 p.p.s.a.

Stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, wyrażone w uzasadnieniu omawianego wyroku jest jednoznaczne i nie budzi żadnych wątpliwości co do powodów jakimi kierował się Sąd, wydając przedmiotowe rozstrzygnięcie.

Z powyższych względów na podstawie art. 158 p.p.s.a. postanowiono jak w sentencji.