Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 9 października 2007 r.
VI SA/Wa 1410/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maria Jagielska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 9 października 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. Spółka Jawna z siedzibą w B. na postanowienie Ministra Gospodarki z dnia (...) maja 2007 r., Nr (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 2 lipca 2007 r. skarżąca P. Spółka Jawna z siedzibą w B. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, za pośrednictwem Ministra Gospodarki skargę na postanowienie ww. organu z dnia (...) maja 2007 r. Nr (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

Zarządzeniem z dnia 20 sierpnia 2007 r., strona została wezwana do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez uiszczenie wpisu sądowego w kwocie 100 złotych oraz nadesłanie dokumentu wskazującego na sposób oraz osoby umocowane do reprezentacji skarżącej spółki - pełnego odpisu z KRS w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania pod rygorem odrzucenia skargi. Zgodnie z adnotacją zamieszczoną na przesyłce po powtórnym awizowaniu, z uwagi na niepodjęcie w terminie przesyłka została zwrócona do nadawcy i dołączona do akt sprawy w trybie art. 73 p.p.s.a. (k. 18).

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - p.p.s.a. (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), Sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

Na gruncie niniejszej sprawy należy podkreślić, iż nie doszło do bezpośredniego odbioru przez skarżącego kierowanej do niego korespondencji Sądu z dnia 24 sierpnia 2007 r. zawierającej wezwanie do uzupełnienia braków formalnych skargi, tym niemniej w ocenie Sądu zgodnie z art. 73 p.p.s.a. należało uznać, iż przedmiotowa przesyłka została doręczna stronie w dniu 12 września 2007 r. Zgodnie ze stanowiskiem doktryny, opisany w ww. przepisie sposób doręczenia opiera się na domniemaniu, że adresat miał możliwość zapoznania się z treścią kierowanej do niego korespondencji (v. T. Woś "Komentarz do ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi" - Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa, 2005 r. str. 320). Na gruncie niniejszej sprawy powyższe potwierdza m.in. wykonana przez doręczyciela, na stronie adresowej przesyłki adnotacja, iż w dniu 28 sierpnia 2007 r. i 5 września 2007 r. dokonano jej awizowania oraz że w dniu 13 września 2007 r. z uwagi na jej niepodjęcie w terminie została zwrócona do Sądu. Skoro, zatem powtórne awizowanie zostało dokonane w dniu 5 września 2007 r. to należało uznać, iż doręczenie przesyłki nastąpiło z upływem 7 dnia od awizowania a więc w dniu 12 września 2007 r.

Mając powyższe na uwadze siedmiodniowy termin do uzupełnienia braków formalnych skargi upływał w dniu 19 września 2007 r. W zakreślonym terminie strona nie wykonała wezwania Sądu, co dodatkowo potwierdza załączona do akt sprawy informacja udzielona przez Oddział Finansowo - Budżetowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 1 października 2007 r. (verte k. 21) zgodnie z którą w dokumentach księgowych dotyczących opłat sądowych nie zidentyfikowano wpłaty do niniejszej sprawy. Z tych też względów, działając na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. Sąd postanowił jak w sentencji.