Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 16 października 2007 r.
VI SA/Wa 1408/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dorota Wdowiak (spr.).

Sędziowie WSA: Jolanta Królikowska-Przewłoka, Andrzej Wieczorek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 16 października 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku M. B. o wyłączenie asesora WSA P. B. w sprawie ze skargi M. B. na decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia (...) czerwca 2007 r. nr (...) w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską postanawia oddalić wniosek o wyłączenie asesora WSA P. B.

Uzasadnienie faktyczne

Na rozprawie w dniu 3 października 2007 r. w sprawie ze skargi M. B. na decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia (...) czerwca 2007 r. nr (...) w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską, pełnomocnik strony skarżącej złożył wniosek o wyłączenie asesora WSA P. B. od udziału w sprawie.

Uzasadniając złożony wniosek, pełnomocnik strony skarżącej wskazał, że istnieje możliwość, iż asesor WSA P. B. orzekający w niniejszej sprawie może wywołać u strony wątpliwości co do swojej bezstronności w tej sprawie. Zdaniem pełnomocnika strony skarżącej asesor WSA P. B. orzekał w sprawie o sygnaturze akt (...), w której zapadło niekorzystne orzeczenie dla jego mandanta i mogłoby to mieć wpływ na interpretację przepisów ustawy o broni i amunicji prezentowanej przez sędziego P. B. Jako podstawę prawną niniejszego wniosku, pełnomocnik strony skarżącej wskazał art. 49 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.). Ponadto pełnomocnik strony skarżącej w piśmie z dnia 3 października 2007 r. wskazał, że wymieniony na rozprawie art. 49 Kodeksu postępowania cywilnego jest odpowiednikiem art. 19 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) - cytowana dalej jako p.p.s.a. Nadmienił również, że wskazana przez niego sprawa o sygnaturze akt (...) dotyczy tego samego stanu faktycznego i prawnego co sprawa o sygnaturze akt VI SA/Wa 1408/07.

Asesor WSA P. B. złożył w dniu 9 października 2007 r. pisemne oświadczenie, iż z żadną ze stron niniejszego postępowania ani też z jej przedstawicielami nie łączy go stosunek osobisty tego rodzaju, że mógłby wywoływać wątpliwości co do jego bezstronności, o którym mowa w art. 19 p.p.s.a.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 24 p.p.s.a. przepisy niniejszego rozdziału (czyli od art. 18 do 23 p.p.s.a.) stosuje się odpowiednio do wyłączenia protokolanta, referendarza sądowego, asesora sądowego oraz prokuratora.

Zgodnie z art. 18 § 1 p.p.s.a. sędzia jest wyłączony z mocy samej ustawy w sprawach:

1)

w których jest stroną lub pozostaje z jedną z nich w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy oddziałuje na jego prawa lub obowiązki;

2)

swojego małżonka, krewnych lub powinowatych w linii prostej, krewnych bocznych do czwartego stopnia i powinowatych bocznych do drugiego stopnia;

3)

osób związanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;

4)

w których był lub jest jeszcze pełnomocnikiem jednej ze stron;

5)

w których świadczył usługi prawne na rzecz jednej ze stron lub jakiekolwiek inne usługi związane ze sprawą;

6)

w których brał udział w wydaniu zaskarżonego orzeczenia, jak też w sprawach o ważność aktu prawnego z jego udziałem sporządzonego lub przez niego rozpoznanego oraz w sprawach, w których występował jako prokurator;

7)

w których brał udział w rozstrzyganiu sprawy w organach administracji publicznej.

Ponadto, jak stanowi art. 19 p.p.s.a. niezależnie od przyczyn wymienionych w wyżej wymienionym art. 18, sąd wyłącza sędziego na jego żądanie lub na wniosek strony, jeżeli istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności w danej sprawie.

Wniosek o wyłączenie sędziego, w myśl art. 20 p.p.s.a., strona zgłasza na piśmie lub ustnie do protokołu posiedzenia w sądzie, w którym sprawa się toczy, uprawdopodabniając przyczyny wyłączenia.

W przedmiotowej sprawie skarżący w żaden sposób nie uprawdopodobnił zaistnienia jakiejkolwiek przesłanki wynikającej z przywołanych powyżej przepisów ustawy, mogącej stanowić podstawę wyłączenia asesora WSA P. B. ze składu orzekającego w dniu 3 października 2007 r. w sprawie ze skargi M. B. na decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia (...) czerwca 2007 r. nr (...) w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską.

Zarzut pełnomocnika strony skarżącej uzasadniający wniosek o wyłączenie wymienionego asesora polegający na jego orzekaniu w sprawie o sygnaturze akt (...), w której zapadło niekorzystne orzeczenie dla jego mandanta nie stanowi ustawowej podstawy wyłączenia asesora i tym samym na gruncie wniosku o wyłączenie sędziego brak jest podstaw do jego uwzględnienia.

Z akt sprawy nie wynika natomiast, aby zachodziła jakakolwiek z wymienionych w art. 18 p.p.s.a. ustawowych przyczyn wyłączenia asesora WSA P. B., jak również pełnomocnik strony skarżącej we wniosku nie wykazał, iż między nim jako stroną postępowania sądowego a wymienionym asesorem zachodzi stosunek osobisty tego rodzaju, że mógłby wywołać wątpliwości co do bezstronności asesora.

Mając powyższe na uwadze, na postawie art. 22 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji.