Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 10 grudnia 2007 r.
VI SA/Wa 1406/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Frąckiewicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 10 grudnia 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. Sp. z o.o. z siedzibą w K. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia (...) lutego 2007 r. nr (...) w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy postanawia:

1.

odrzucić skargę,

2.

zwrócić P. Sp. z o.o. z siedzibą w K. kwotę 1.000 zł (tysiąc złotych) uiszczoną tytułem wpisu sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

Strona skarżąca wniosła skargę na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia (...) lutego 2007 r. nr (...) w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy.

Skarga została podpisana przez rzecznika patentowego M. C. Do skargi załączono między innymi kopię przelewu wpisu stałego i dwa pełnomocnictwa.

Z uwagi na zamieszczenie w aktach administracyjnych pełnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (stan na dzień 9 marca 2005 r.) strony skarżącej oraz niezałączenie do skargi odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego P. Sp. z o.o., zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 21 sierpnia 2007 r. wezwano pełnomocnika strony skarżącej do złożenia w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia skargi dokumentu określającego umocowanie do reprezentowania:

1)

strony skarżącej na dzień udzielenia pełnomocnictwa dla P. Sp. z o.o., tj. 19 czerwca 2007 r. - pełny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,

2) P. Sp. z o.o. na dzień ustanowienia rzecznika patentowego M. C. pełnomocnikiem strony skarżącej, tj. 19 czerwca 2007 r. - pełny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.

Wezwanie zostało doręczone pełnomocnikowi strony skarżącej w dniu 29 sierpnia 2007 r. W związku z powyższym termin na usunięcie tego braku formalnego skargi w postaci nadesłania wyżej wymienionych dwóch odpisów z Krajowego Rejestru Sądowego upłynął w dniu 5 września 2007 r. W wyznaczonym terminie strona skarżąca nadesłała tylko dokument określający umocowanie do reprezentowania P. Sp. z o.o. - pełny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) - cytowana dalej jako "p.p.s.a." osoby prawne oraz jednostki organizacyjne mające zdolność sądową dokonują czynności w postępowaniu, w tym i wniesienie skargi do Sądu, przez organy albo osoby uprawnione do działania w ich imieniu (art. 28 p.p.s.a.). Przedstawiciel ustawowy lub organ albo osoby, o których mowa w art. 28, mają obowiązek wykazać swoje umocowanie dokumentem przy pierwszej czynności w postępowaniu (art. 29 ww. ustawy). W myśl art. 35 p.p.s.a. pełnomocnikiem strony - w tym przypadku spółki prawa handlowego - może być adwokat, radca prawny, inny skarżący lub uczestnik postępowania oraz pracownik tej spółki. Z kolei w myśl art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. skargę, w której pomimo wezwania nie zostały uzupełnione, w terminie braki formalne, Sąd odrzuca.

W niniejszej sprawie skarga została wniesiona przez pełnomocnika strony skarżącej - rzecznika patentowego M. C. Do skargi zostały załączone dwa pełnomocnictwa. Jedno udzielone przez P. Sp. z o.o. na rzecz rzecznika patentowego M. C. Zostało ono udzielone w dniu 19 czerwca 2007 r. i podpisane przez Dyrektora Generalnego tej spółki. Z nadesłanego, w wyniku wykonaniu zarządzenia Sądu z dnia 21 sierpnia 2007 r. pełnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego P. Sp. z o.o. z siedzibą w W. wynikało, że pełnomocnictwo to zostało udzielone przez osobę upoważnioną.

Z kolei do skargi zostało załączone pełnomocnictwo udzielone w dniu 19 czerwca 2007 r. przez stronę skarżącą na rzecz P. Sp. z o.o. Zostało ono podpisane przez Prezesa Zarządu M. S. Ze znajdującego się w aktach administracyjnych pełnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego strony skarżącej (stan na dzień 9 marca 2005 r.) wynika, że M. S. nie był w dniu 19 czerwca 2007 r., to jest w dniu udzielenia pełnomocnictwa, członkiem zarządu, a tym bardziej jego Prezesem. Stanowisko to było przez niego piastowane do dnia 9 października 2003 r. Zatem niezbędne było wyjaśnienie sprawy reprezentowania strony skarżącej. W związku z powyższym, Sąd wezwał pełnomocnika strony skarżącej do nadesłania, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi, dokumentu określającego umocowanie do reprezentowania strony skarżącej na dzień udzielenia pełnomocnictwa dla P. Sp. z o.o. tj. 19 czerwca 2007 r. - pełny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.

Wezwanie w sprawie niniejszej zostało doręczone pełnomocnikowi strony skarżącej w dniu 29 sierpnia 2007 r. Jego odbiór kwitował osobiście pełnomocnik strony skarżącej. W związku z powyższym termin na usunięcie tego braku formalnego skargi w postaci nadesłania pełnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego upłynął w dniu 5 września 2007 r. Pełnomocnik strony skarżącej ww.

braku formalnego skargi nie uzupełnił w wyznaczonym terminie.

Sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych, przy czym, w myśl art. 232 § 1 pkt 1 lit. a) p.p.s.a., sąd zwraca w przedmiotowej sytuacji stronie uiszczony wpis.

W związku z powyższym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 oraz art. 232 § 1 pkt 1 lit. a) p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.