Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2008 r.
VI SA/Wa 139/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Andrzej Czarnecki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 28 kwietnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "D." spółki z o.o. z siedzibą w P. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) listopada 2006 r., Nr (...) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym postanawia: odrzucić skargę;

Uzasadnienie faktyczne

Dnia (...) grudnia 2006 r. "D." spółka z o.o. z siedzibą w P., złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, skargę na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) listopada 2006 r., Nr (...), w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym. W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia (...) stycznia 2007 r., pismem z dnia (...) lutego 2007 r., skarżąca została wezwana do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez uiszczenie wpisu sądowego w wysokości 450 złotych, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie to doręczono stronie skarżącej dnia (...) lutego 2007 r.

W dniu (...) lutego 2007 r., Spółka "D.", złożyła wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia z kosztów sądowych.

Postanowieniem z dnia (...) czerwca 2007 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odmówił spółce "D." z siedzibą w P., przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych. Od niniejszego postanowienia dnia (...) czerwca 2007 r., strona skarżąca złożyła sprzeciw, który rozpoznano dnia (...) sierpnia 2007 r., ponownie odmawiając przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych.

Spółka "D.", dnia (...) września 2007 r., złożyła zażalenie od powyższego rozstrzygnięcia.

Postanowieniem z dnia (...) stycznia 2008 r., Naczelny Sąd Administracyjny oddalił zażalenie na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia (...) sierpnia 2007 r., w przedmiocie odmowy przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych. W związku z ww. postanowieniem, zarządzeniem z dnia (...) lutego 2008 r., ponowiono wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 450 złotych.

Do dnia (...) marca 2008 r., w dokumentach księgowych dotyczących opłat sądowych nie zidentyfikowano ww. wpłaty wpisu sądowego (informacja z Oddziału Finansowo-Budżetowego).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 230 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej cytowanej także jako p.p.s.a., od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji, to jest od skargi, skargi kasacyjnej, zażalenia oraz skargi o wznowienie postępowania, pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Jak trafnie podkreślił Naczelny Sąd Administracyjny, zgodnie z art. 246 § 2 pkt 2 p.p.s.a. osobie prawnej, a także innej jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, prawo pomocy może być przyznane w zakresie częściowym - gdy wykaże, że nie ma dostatecznych środków na poniesienie pełnych kosztów postępowania. Mając powyższy przepis na uwadze oraz wzgląd na okoliczności sprawy, należało stwierdzić, iż skarżąca nie wykazała, że znajduje się w sytuacji materialnej kwalifikującej ją do przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym.

Ponadto należało zauważyć, iż podmiot prowadzący działalność gospodarczą powinien był przewidzieć ponoszenie kosztów spraw sądowych związanych z prowadzoną działalnością i mieć wygospodarowane na ten cel określone środki finansowe. Sąd I instancji w sposób prawidłowy zbadał płynność finansową Spółki, gdyż ustalił, że posiadała ona środki zgromadzone na rachunku bankowym, a które to środki mogły również zostać przeznaczone na pokrycie kosztów sądowych.

Natomiast w myśl art. 220 § 1 i 3 p.p.s.a., Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku przewodniczący wzywa wnoszącego pismo do uiszczenia opłaty w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Jeżeli pomimo tego wezwania od skargi nie został uiszczony należny wpis, podlega ona odrzuceniu przez Sąd.

Ponowne wezwanie do uiszczenia wpisu doręczono skarżącej dnia (...) lutego 2008 r., zatem siedmiodniowy termin uiszczenia wpisu upłynął dnia (...) lutego 2008 r. Jednakże do dnia (...) marca 2008 r. wpis nie został uiszczony.

Z tego względu, zgodnie z art. 220 § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowił jak w sentencji orzeczenia.