Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2613877

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 11 września 2018 r.
VI SA/Wa 1389/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grażyna Śliwińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 11 września 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. M. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) maja 2018 r. nr (...) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z (...) maja 2018 r. Główny Inspektor Transportu Drogowego utrzymał w mocy decyzję własną z dnia (...) grudnia 2017 r. w przedmiocie nałożenia na skarżącego J. M. kary pieniężnej w wysokości 1500 zł. Decyzja ta zawierała pouczenie, zgodnie z którym skarżącemu przysługiwało prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni od doręczenia decyzji. Niniejsza decyzja została doręczona skarżącemu 4 czerwca 2018 r.

Skarżący 6 lipca 2018 r. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na ww. decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, dalej "p.p.s.a.") skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a. Stosownie do treści art. 54 § 1 p.p.s.a. skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi.

Jak zostało to wskazane wyżej, zaskarżoną decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego skarżący odebrał 4 czerwca 2018 r. (kserokopia zwrotnego potwierdzenia odbioru znajdująca się w aktach administracyjnych), decyzja ta zawierała prawidłowe pouczenie o możliwości wniesienia skargi w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji. Tak więc, ostatnim dniem trzydziestodniowego terminu dla skutecznego wniesienia skargi za pośrednictwem organu był dzień 4 lipca 2018 r. Natomiast skarga w niniejszej sprawie została wniesiona przez skarżącego 6 lipca 2018 r. tzn. po upływie trzydziestodniowego terminu.

Ponadto do skargi nie został załączony wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu art. 87 § 1 i § 2 p.p.s.a. Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania są przedmiotem skargi.

Stosownie zaś do treści art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a. sąd odrzuci skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia.

Biorąc powyższe pod uwagę, Sąd na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 i § 3 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.