Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 707197

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 31 maja 2010 r.
VI SA/Wa 1389/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Frąckiewicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 31 maja 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy sprawy ze skarg T.S.A. na decyzje Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej - z dnia (...) maja 2006 r. nr (...) w przedmiocie nałożenia obowiązku publikowania instrukcji - z dnia (...) maja 2006 r. nr (...) w przedmiocie nałożenie obowiązku publikowania opisu kalkulacji kosztów postanawia umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie

Uzasadnienie faktyczne

T.S. A. z siedzibą w W. (dalej jako skarżąca), wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej skargę na decyzję z dnia (...) maja 2006 r. Nr (...) nałożenie obowiązku publikowania opisu kalkulacji kosztów.

Na rozprawie w dniu 12 lutego 2007 r. strony zgodnie wniosły o zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego. Wobec zgodnego wniosku stron, Sąd postanowieniem z dnia 12 lutego 2007 r. zawiesił postępowanie sądowoadministracyjne.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuję:

W myśl art. 130 § 1 p.p.s.a. Sąd umarza postępowanie zawieszone na zgodny wniosek stron, jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu trzech lat od daty postanowienia o zawieszeniu.

W przedmiotowej sprawie Sąd postanowieniem z dnia 12 lutego 2007 r., działając na podstawie art. 126 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) - cytowana dalej jako "p.p.s.a.", zawiesił z urzędu postępowanie ze względu na zgodny wniosek stron. Trzyletni okres od wydania ww. postanowienia upłynął w dniu 12 lutego 2010 r. W tym okresie skarżący nie zgłosił wniosku o podjęcie omawianego postępowania

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 130 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) orzeczono jak w sentencji

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.