Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 4 lipca 2008 r.
VI SA/Wa 1388/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Zdzisław Romanowski.

Sędziowie WSA: Małgorzata Grzelak Olga Żurawska-Matusiak (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 4 lipca 2008 r. na rozprawie wniosku strony skarżącej o ustanowienie kuratora dla uczestnika postępowania M., Niemcy w sprawie ze skargi K., Francja na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia (...) lutego 2007 r. nr (...) w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy EAU DE TOKYO nr R-153843 postanawia:

1)

ustanowić dla uczestnika postępowania M., Niemcy, którego adres siedziby nie jest znany, kuratora w osobie rzecznika patentowego M. K., adres: ul.(...), (...) W.;

2)

ogłosić publicznie o ustanowieniu kuratora z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono oraz jej przedmiotu: - w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, - w budynku Urzędu Dzielnicy (...) W., - w dzienniku "R.";

3)

uzależnić skuteczność doręczenia pisma kuratorowi od upływu 1 (jednego) miesiąca od dnia wywieszenia obwieszczenia w budynku sądowym;

4)

zobowiązać skarżącego K., Francja do uiszczenia w terminie 14 dni zaliczki w kwocie (...) złotych ((...) złotych) na rachunek bankowy sum depozytowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie o numerze (...) na pokrycie kosztów czynności związanych z ustanowieniem kuratora.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) lutego 2008 r. strona skarżąca K., Francja wniosła o ustanowienie kuratora dla uczestnika postępowania M., Niemcy. W uzasadnieniu wniosku skarżąca podniosła, że nie jest możliwe ustalenie adresu tegoż uczestnika postępowania, innego niż znany Sądowi. Wskazała również, iż uczestnik nie ma ustanowionego pełnomocnika do działania przed Sądem.

Uznając powyższy wniosek za uzasadniony, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 79 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm.; dalej jako: p.p.s.a.) ustanowił dla uczestnika postępowania kuratora w osobie rzecznika patentowego M. K. W oparciu z kolei o art. 79 § 2 p.p.s.a. ogłoszono o ustanowieniu kuratora publicznie: w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie; w budynku Urzędu Dzielnicy Śródmieście W. i w dzienniku "(...)". Według art. 79 § 3 p.p.s.a. uzależniono skuteczność doręczenia pisma kuratorowi od upływu jednego miesiąca od dnia wywieszenia obwieszczenia w budynku sądowym.

Zgodnie natomiast z art. 237 § 1 p.p.s.a., strona, która wniosła o podjęcie czynności połączonej z wydatkami, obowiązana jest wpłacić zaliczkę na ich pokrycie. Stosownie zaś do art. 237 § 3 zd. 1 p.p.s.a., Sąd określa wysokość zaliczki i termin jej wpłacenia.

Uwzględniając zatem rodzaj sprawy i stopień jej zawiłości, a także przewidziany nakład pracy kuratora, którym został wyznaczony rzecznik patentowy (w tym udział w rozprawie), a także koszty ogłoszenia prasowego, Sąd ustalił wysokość zaliczki na kwotę (...) zł na pokrycie kosztów czynności związanych z ustanowieniem kuratora, wyznaczając 14-dniowy termin do uiszczenia ww. kwoty.

W tym stanie rzeczy Sąd na podstawie art. 79 § 1-3 p.p.s.a. oraz art. 237 § 1 i 3 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowił.