Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 28 maja 2008 r.
VI SA/Wa 1381/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Olga Żurawska-Matusiak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 28 maja 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia (...) czerwca 2007 r. nr (...) w przedmiocie wykreślenia wpisu z ewidencji działalności gospodarczej postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu (...) lipca 2007 r. P. P. (dalej jako: skarżący) wniósł - za pośrednictwem organu - skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia (...) czerwca 2007 r. nr (...) w przedmiocie wykreślenia wpisu z ewidencji działalności gospodarczej.

W dniu (...) kwietnia 2008 r. skierowano do skarżącego wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie to zostało odebrane w dniu (...) kwietnia 2008 r. i do dnia dzisiejszego niewykonane.

Zgodnie z informacją udzieloną w dniu (...) maja 2008 r. oraz w dniu (...) maja 2008 r. przez Oddział Finansowy tutejszego Sądu w rejestrze opłat sądowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie brak jest wpisu od skargi w niniejszej sprawie w wysokości 200 zł, wniesionego przez skarżącego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm.; dalej jako: p.p.s.a.) Sąd odrzuca skargę, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis.

W rejestrze opłat sądowych sprawdzono, iż strona skarżąca nie uiściła wpisu od skargi w niniejszej sprawie.

W związku z powyższym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie z art. 220 § 3 p.p.s.a. w zw. z art. 58 § 3 p.p.s.a. postanowił jak w sentencji.