Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 27 marca 2007 r.
VI SA/Wa 138/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Magdalena Bosakirska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 27 marca 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. J. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) listopada 2006 r. Nr (...) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym postanawia:

1.

odrzucić skargę

2.

zwrócić J. J. wpis sądowy w wysokości 340 (trzystu czterdziestu) złotych

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 27 grudnia 2006 r. skarżący J. J. złożył do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem Głównego Inspektora Transportu Drogowego skargę na decyzję tego organu z dnia (...) listopada 2006 r. Nr (...) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym.

Zarządzeniem Sędziego Referenta Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 lutego 2007 r. skarżący został wezwany do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez uiszczenie wpisu sądowego w wysokości 340 złotych, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi. Z akt sprawy wynika, iż niniejsze wezwanie zostało doręczone skarżącemu w dniu 28 lutego 2007 r. Skarżący wpis uiścił 8 marca 2007 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) Sąd odrzuci skargę, gdy nie uzupełniono w terminie braków formalnych skargi.

W niniejszej sprawie termin do uzupełnienia braków formalnych skargi upływał 7 marca 2007 r., zaś skarżący uiścił wpis 8 marca 2007 r., czyli po upływie wskazanego terminu.

Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnym postanowił jak w sentencji orzeczenia.

O zwrocie wpisu orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 lit. a) ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.