Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2721596

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 13 września 2019 r.
VI SA/Wa 1361/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dorota Dziedzic-Chojnacka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 13 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym skargi R. P. na postanowienie Ministra Sprawiedliwości z dnia (...) marca 2019 r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z 15 czerwca 2018 r. R. P. (dalej: "skarżący") wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na postanowienie Ministra Sprawiedliwości z dnia (...) marca 2019 r. nr (...), w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego.

Zarządzeniem z 31 lipca 2018 r. wezwano skarżącego do uiszczenia, w terminie 7 dni, wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 zł (sto złotych), pod rygorem odrzucenia skargi Pismem z 10 września 2018 r. skarżący złożył zażalenie na ww. zarządzenie, wnosząc o jego uchylenie w całości jako niezgodnego z prawem i stanem faktycznym oraz budzącego niezadowolenie u skarżącego, gdyż żądany wpis jest wygórowany i nielegalny. Nadto skarżący wniósł o przyznanie prawa pomocy.

Postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 maja 2019 r. sygn. akt II GZ 87/19 oddalono zażalenie skarżącego na ww. zarządzenie.

Z uwagi na treść postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 maja 2019 r., zarządzeniem z 26 czerwca 2019 r. wezwano skarżącego do wykonania prawomocnego zarządzenia Przewodniczącego Wydziału VI Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 31 lipca 2018 r. wzywającego skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego od skargi na powyższe postanowienie Ministra Sprawiedliwości z dnia (...) marca 2019 r. w kwocie 100 zł, pod rygorem odrzucenia skargi.

Skarżący odebrał ww. wezwanie 16 lipca 2018 r. (zpo, k. 57 - akt sądowych), jednak nie uiścił wpisu sądowego (w rejestrze opłat sądowych do dnia 19 sierpnia 2019 r. nie zidentyfikowano wpłaty do niniejszej sprawy, k. 56 - akt sądowych).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm., dalej "p.p.s.a."), Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania.

Zarządzeniem z 26 czerwca 2019 r. - doręczonym 16 lipca 2019 r. (zpo, k. 57 - akt sądowych) - wezwano skarżącego do wykonania w terminie 7 dni prawomocnego zarządzenia z 31 lipca 2018 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 zł, pod rygorem jej odrzucenia. Termin siedmiodniowy na uiszczenie wpisu sądowego od skargi upłynął zatem 23 lipca 2019 r.

Skarżący, pomimo prawidłowo doręczonego wezwania nie wykonał ww. wezwania. Po sprawdzeniu w rejestrze opłat sądowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ustalono, że do niniejszej sprawy nie wpłynęła żadna kwota tytułem uiszczenia wpisu sądowego od skargi (k. 56 - akt sądowych).

W tym stanie sprawy, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.