Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3003447

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 13 grudnia 2018 r.
VI SA/Wa 1340/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Pamela Kuraś-Dębecka.

Sędziowie WSA: Ewa Frąckiewicz (spr.), Aneta Lemiesz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 grudnia 2018 r. sprawy ze skargi A. Sp. z o.o. z siedzibą w P. na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia (...) maja 2018 r. nr (...) w przedmiocie nakazu zaprzestania prowadzenia reklamy produktu leczniczego oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.