Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2161983

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2016 r.
VI SA/Wa 1308/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grzegorz Nowecki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 31 sierpnia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. na postanowienie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia (...) kwietnia 2016 r. nr (...) w przedmiocie odmowy dopuszczenia do udziału na prawach strony w postępowaniu dotyczącym zarządcy komisarycznego S. postanawia

1.

odrzucić skargę;

2.

zwrócić stronie skarżącej uiszczony wpisu od skargi w kwocie 100 (słownie: stu) złotych.

Uzasadnienie faktyczne

P. (dalej "strona skarżąca") wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia (...) kwietnia 2016 r. nr (...) w przedmiocie odmowy dopuszczenia do udziału na prawach strony w postępowaniu dotyczącym zarządcy komisarycznego S.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Stosownie do art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm., dalej "p.p.s.a.") Sąd odrzuca skargę jeżeli w wyznaczonym terminie nie uzupełniono braków formalnych skargi.

Sąd stwierdza, że w dniu 10 sierpnia 2016 r. (karta nr 28 akt sądowych) stronie skarżącej doręczono w trybie zastępczym, na podstawie art. 73 p.p.s.a., wezwanie do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez nadesłanie oryginałów lub notarialnie poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii Regulaminu strony skarżącej, z którego wynika sposób reprezentacji oraz osoby umocowane do reprezentacji stowarzyszenia zwykłego, a także upoważnienia do działania osoby podpisującej skargę w imieniu stowarzyszenia zwykłego (J. D.). W wezwaniu jednocześnie pouczono stronę skarżącą, że nieuzupełnienie braków formalnych skargi - w terminie 7 dni - spowoduje jej odrzucenie. Termin do uzupełnienia braków formalnych skargi rozpoczął bieg 11 sierpnia i upłynął z dniem 17 sierpnia 2016 r. Zgodnie z aktami sprawy skarżąca do dnia wydania niniejszego postanowienia nie uzupełniła braków formalnych skargi.

Wobec powyższego Sąd w pkt 1 odrzucił skargę, czyniąc to w oparciu o art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 p.p.s.a. W zakresie kosztów zwróconych w pkt 2 Sąd działał w oparciu o art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.