Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 31 lipca 2008 r.
VI SA/Wa 1271/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Marcinkowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 31 lipca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. I. na decyzję Ministra Środowiska z dnia (...) kwietnia 2008 r. nr (...) w przedmiocie koncesji na wydobywanie węgla brunatnego i kopalin towarzyszących postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 12 maja 2008 r. (data stempla pocztowego) R. I. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Ministra Środowiska z dnia (...) kwietnia 2008 r. nr (...) w przedmiocie koncesji na wydobywanie węgla brunatnego i kopalin towarzyszących.

Przy piśmie z dnia 2 lipca 2008 r. Sąd przesłał skarżącemu odpis zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 19 czerwca 2008 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu od skargi w wysokości 1.000 zł - w terminie 7 dni od dnia doręczenia odpisu ww. zarządzenia pod rygorem odrzucenia skargi. Odpis zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu został doręczony skarżącemu w dniu 7 lipca 2008 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru - karta 15 akt). Skarżący dotychczas nie wykonał przedmiotowego wezwania Sądu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Przepis art. 230 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.; dalej także: p.p.s.a.) stanowi, iż od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji, w tym m.in. od skargi na decyzję, pobiera się wpis stosunkowy lub stały.

Zgodnie z art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez Sąd.

Jednocześnie mając na uwadze treść art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., Sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

Z akt sprawy wynika, iż wezwanie do uiszczenia wpisu zostało prawidłowo doręczone stronie skarżącej w dniu 7 lipca 2008 r., a więc termin do usunięcia przedmiotowego braku formalnego skargi upływał w dniu 14 lipca 2008 r.

Pomimo wezwania do usunięcia braku formalnego skargi skarżący nie uiścił przedmiotowego wpisu (vide: znajdująca się w aktach sądowoadministracyjnych notatka służbowa z dnia 28 lipca 2008 r.).

Nieuiszczenie wpisu od skargi stanowi niewątpliwie istotny brak formalny skargi, którego nieusunięcie uniemożliwia nadanie skardze dalszego biegu.

W związku z powyższym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i art. 220 § 3 i ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) orzekł jak w sentencji.