Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 707194

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 20 maja 2010 r.
VI SA/Wa 1268/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Halina Emilia Święcicka.

Sędziowie WSA: Andrzej Czarnecki (spr.), Zbigniew Rudnicki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 maja 2010 r. sprawy ze skargi H. M. na decyzję Ministra Sprawiedliwości z dnia (...) czerwca 2009 r. nr (...) w przedmiocie odwołania ze stanowiska notariusza postanawia:

1.

umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie;

2.

zwrócić skarżącej H. M. uiszczony wpis sądowy w kwocie 200 (dwieście) złotych.

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją ostateczną z dnia (...) czerwca 2009 r. Minister Sprawiedliwości odwołał H. M. ze stanowiska notariusza w O.

W dniu (...) czerwca 2009 r. H. M. wystąpiła do Ministra Sprawiedliwości z wnioskiem o wznowienie postępowania zakończonego decyzją z dnia (...) czerwca 2009 r. Następnie w piśmie złożonym (...) lipca 2009 r., stanowiącym wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w przedmiocie wznowienia postępowania, złożyła oświadczenie o cofnięciu skargi skierowanej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję z dnia (...) czerwca 2009 r. o odwołaniu ze stanowiska notariusza, która to skarga wpłynęła do organu (...) czerwca 2009 r.

W związku z tym, że cofnięcie skargi zawarte było w ww. wniosku nie skierowanym bezpośrednio do Sądu, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zwrócił się pismem z dnia (...) listopada 2009 r. (doręczonym skarżącej (...) listopada 2009 r.) bezpośrednio do H. M. o zajęcie jednoznacznego stanowiska, czy cofa skargę na decyzję Ministra Sprawiedliwości z dnia (...) czerwca 2009 r. nr (...) oraz wnosi o umorzenie postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie.

W odpowiedzi H. M. pismem z dnia (...) listopada 2009 r. (data wpływu (...) grudnia 2009 r.) potwierdziła fakt cofnięcia skargi na wymienioną decyzję Ministra Sprawiedliwości.

Ponieważ pismo to nie było podpisane przez H. M. przesłano jego kopię skarżącej celem podpisania i ponownego przesłania do Sądu.

Przy piśmie z dnia (...) grudnia 2009 r. - data doręczenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (...) grudnia 2009 r., - H. M. przesłała podpisane przez siebie oświadczenie z dnia (...) listopada 2009 r. o cofnięciu skargi na decyzje Ministra Sprawiedliwości z dnia (...) czerwca 2009 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje;

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Sąd nie stwierdzając, by cofnięcie skargi było niedopuszczalne i uznając oświadczenie skarżącej z dnia (...) lipca 2009 r., podtrzymane w piśmie z dnia (...) listopada 2009 r. i złożonym w dniu (...) grudnia 2009 r. za skuteczne, na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 i art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a. orzekł jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.