Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2989637

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 17 października 2018 r.
VI SA/Wa 1263/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Frąckiewicz.

Sędziowie WSA: Jakub Linkowski, Grzegorz Nowecki (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 października 2018 r. sprawy ze skargi M. S. na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia (...) kwietnia 2018 r. nr (...) w przedmiocie podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.