Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1939954

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 25 listopada 2015 r.
VI SA/Wa 1256/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Izabela Głowacka-Klimas.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 25 listopada 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "(...)" Sp. z o.o. z siedzibą w L. na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia (...) lutego 2015 r., nr (...) w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca spółka - "(...)" Sp. z o.o. z siedzibą w L., w dniu (...) marca 2015 r. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia skargę na decyzję tego organu z dnia (...) lutego 2015 r., nr (...) w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału VI z dnia (...) maja 2015 r. doręczonym skarżącej przy piśmie Sądu z dnia (...) maja 2015 r., skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w wysokości 200 złotych, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania pod rygorem odrzucenia skargi.

W terminie do uiszczenia wpisu od skargi skarżąca złożyła wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych.

Referendarz sądowy zarządzeniem z dnia 11 sierpnia 2015 r. pozostawił wniosek o przyznanie prawa pomocy bez rozpoznania.

Pismem Sądu z dnia (...) października 2015 r., stanowiącym realizację zarządzenia z dnia (...) października 2015 r., poinformowano skarżącą spółkę, że w związku z prawomocnym zakończeniem postępowania z wniosku o przyznanie prawa pomocy zobowiązana jest uiścić, w terminie 7 dni, wpis sądowy w kwocie wskazanej w zarządzeniu z dnia (...) maja 2015 r., to jest w kwocie 200 złotych. Jednocześnie poinformowano skarżącą, że nieuiszczenie przedmiotowego wpisu sądowego od ww. skargi, we wskazanym terminie, skutkować będzie odrzuceniem skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Przepis art. 230 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.") stanowi, że od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji, w tym m.in. od skargi na decyzję, pobiera się wpis stosunkowy lub stały.

Zgodnie z art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez Sąd.

Stosownie do treści art. 73 p.p.s.a. w razie niemożności doręczenia pisma w sposób przewidziany w artykułach poprzedzających, pismo składa się na okres czternastu dni w placówce pocztowej lub w urzędzie gminy, a zawiadomienie o tym wraz z możliwością jego odbioru w terminie siedmiu dni od dnia pozostawienia zawiadomienia, umieszcza w oddawczej skrzynce pocztowej, a gdy to nie jest możliwe, na drzwiach mieszkania adresata lub w miejscu wskazanym jako adres do doręczeń, na drzwiach biura lub innego pomieszczenia, w którym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe. W przypadku niepodjęcia pisma w ww. terminie siedmiu dni, pozostawia się powtórne zawiadomienie o możliwości jego odbioru w terminie nie dłuższym niż czternaście dni od dnia pierwszego zawiadomienia. Doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia okresu, o którym mowa na wstępie, tj. z upływem czternastego dnia.

W niniejszej sprawie skarżąca nie odebrała przesyłki zawierającej zobowiązanie do uiszczenia wpisu sądowego od skargi, mimo jej dwukrotnego prawidłowego awizowania przez Pocztę Polską, tj. w dniu 19 października 2015 r. oraz 27 października 2015 r. Stwierdzić zatem należy, że skuteczne doręczenie pisma zobowiązującego do uiszczenia wpisu sądowego od skargi nastąpiło w dniu 2 listopada 2015 r., tak więc siedmiodniowy termin do wykonania tej czynności upłynął dnia 9 listopada 2015 r.

Zważywszy, że w terminie tym wpis nie został uiszczony (vide: znajdująca się w aktach sądowoadministracyjnych notatka służbowa starszego sekretarza sądowego z dnia (...) listopada 2015 r., karta nr 43 akt), Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 220 § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.