Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2745752

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 12 listopada 2019 r.
VI SA/Wa 1215/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Barbara Kołodziejczak-Osetek.

Sędziowie WSA: Sławomir Kozik (spr.), Pamela Kuraś-Dębecka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie dnia 12 listopada 2019 r. sprawy ze skargi N. w W. na decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z (...) kwietnia 2019 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wydania pozwolenia radiowego postanawia:

1. umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne;

2. zwrócić skarżącej - N. z siedzibą w W., kwotę 200 (słownie: dwieście) złotych, uiszczoną tytułem wpisu od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca - " (...) "SA z siedzibą w " (...)", w prawidłowym trybie i terminie, złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę, która została należycie opłacona.

Pismem z 6 listopada 2019 r., właściwie umocowany w niniejszej sprawie pełnomocnik Skarżącej cofnął skargę.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z dyspozycją art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302), dalej "p.p.s.a." skarżący może cofnąć skargę, a cofnięcie skargi wiąże Sąd. Jednakże Sąd rozpoznając wniosek o cofnięcie skargi obowiązany jest uznać za niedopuszczalne cofnięcie skargi, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

W ocenie Sądu, w rozpoznawanym przypadku cofnięcie skargi jest dopuszczalne i skuteczne, albowiem nie zmierza do obejścia prawa, jak i nie spowoduje pozostawienia w obrocie prawnym decyzji dotkniętej wadą nieważności.

Mając na względzie powyższe ustalenia Sąd orzekł, jak w pkt 1 postanowienia, czyniąc to w oparciu o art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. w zw. z art. 60 p.p.s.a.

W zakresie kosztów zwróconych w pkt 2 postanowienia Sąd działał na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.