Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2557969

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 13 września 2018 r.
VI SA/Wa 1211/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jakub Linkowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 13 września 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. S. na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia (...) kwietnia 2018 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Sąd Rejonowy dla (...) postanowieniem z dnia (...) września 2014 r., sygn. (...), ustanowił dla nieznanego z miejsca pobytu M. S. kuratora w osobie adw. E. O. celem reprezentowania nieobecnego w postępowaniu prowadzonym przez (...) Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, w sprawie dotyczącej podlegania przez tę osobę obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia decyzją z dnia (...) kwietnia 2018 r. nr (...) utrzymał w mocy decyzję Dyrektora (...) Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia (...) kwietnia 2015 r. ustalającą, że M. S. podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w okresie od dnia 18 maja 2012 r. do dnia 25 maja 2012 r.

Na powyższą decyzję adw. E. O. wniosła w imieniu M. S. skargę do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie.

Zarządzeniem z dnia 10 sierpnia 2018 r. wezwano adw. E. O. do usunięcia braków formalnych skargi poprzez złożenie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii dokumentu, z którego wynika jej uprawnienie do działania w imieniu M. S., w terminie siedmiu dni od daty doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

W odpowiedzi na powyższe wezwanie adw. E. O. nadesłała odpis wskazanego na wstępie postanowienie Sądu Rejonowego z dnia (...) września 2014 r.

Zgodnie z przepisami ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm., dalej p.p.s.a.), merytoryczne rozpoznanie zasadności skargi poprzedzone jest badaniem dopuszczalności jej wniesienia. Skarga jest dopuszczalna, gdy przedmiot sprawy należy do właściwości sądu, skargę wniesie uprawniony podmiot, oraz gdy spełnia ona wymogi formalne i została złożona w terminie. Stwierdzenie braku którejkolwiek z wymienionych przesłanek dopuszczalności zaskarżenia uniemożliwia nadanie skardze dalszego biegu, co prowadzi do jej odrzucenia.

W myśl art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

W niniejszej sprawie nie można uznać, że braki formalne skargi zostały uzupełnione, bowiem nadesłane postanowienie Sądu Rejonowego dla (...) z dnia (...) września 2014 r. sygn. (...) ustanawiające dla nieznanego z miejsca pobytu M. S. kuratora w osobie adw. E. O. celem reprezentowania nieobecnego w postępowaniu prowadzonym przez (...) Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia nie uprawnia adw. E. O. do reprezentowania skarżącego w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie.

Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.