Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2161981

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2016 r.
VI SA/Wa 1206/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jakub Linkowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 21 czerwca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. z siedzibą w C. na decyzję Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia (...) marca 2015 r., nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący - K. z siedzibą w C. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad na decyzję tego organu z dnia (...) marca 2015 r. w przedmiocie kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia. Do skargi skarżący dołączył wniosek o przyznanie prawa pomocy.

Postanowieniem z dnia 4 stycznia 2016 r. starszy referendarz sądowy odmówił skarżącemu prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych. Po wniesieniu sprzeciwu od ww. postanowienia, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 22 lutego 2016 r. odmówił przyznania skarżącemu prawa pomocy w żądanym zakresie. Skarżący nie wniósł zażalenia na powyższe postanowienie.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału VI z dnia 8 kwietnia 2016 r. wezwano stronę skarżącą do uiszczenia, w terminie 7 dni, wpisu od skargi w kwocie 100 złotych, stosownie do § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.) - pod rygorem odrzucenia skargi.

Przedmiotowe zarządzenie o wezwaniu do uiszczenia wpisu zostało zarządzeniem z dnia 13 maja 2016 r. uznane za doręczone w dniu 5 maja 2016 r., w trybie art. 73 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej p.p.s.a.).

Skarżący nie uiścił wpisu od skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 230 p.p.s.a. od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji, w niniejszej sprawie jest to skarga na decyzję Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia (...) marca 2015 r. pobiera się wpis stosunkowy lub stały.

W myśl art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez Sąd.

W niniejszej sprawie, zarządzenie o wezwaniu do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 100 złotych wysłane na podany w skardze adres skarżącego, po uprzednim dwukrotnym awizowaniu w dniach (...) i (...) kwietnia 2016 r., z uwagi na fakt, iż nie zostało podjęte w terminie, urząd pocztowy zwrócił do Sądu.

Stosownie do postanowień art. 73 p.p.s.a., w razie, gdy nie jest możliwe ani doręczenie właściwe, ani zastępcze pismo składa się na okres czternastu dni w placówce pocztowej lub w urzędzie gminy. Zawiadomienie o złożeniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru w placówce pocztowej albo w urzędzie gminy w terminie siedmiu dni od dnia pozostawienia zawiadomienia, umieszcza się w oddawczej skrzynce pocztowej, a gdy to nie jest możliwe, na drzwiach mieszkania adresata lub w miejscu wskazanym jako adres do doręczeń, na drzwiach biura lub innego pomieszczenia, w którym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe. W przypadku niepodjęcia pisma w powyższym terminie, pozostawia się powtórne zawiadomienie o możliwości odbioru pisma w terminie nie dłuższym niż czternaście dni od dnia pierwszego zawiadomienia o złożeniu pisma w placówce pocztowej albo w urzędzie gminy. Doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia czternastodniowego terminu.

W niniejszej sprawie spełniono powyższe wymogi, bowiem przesyłka została dwukrotnie awizowana a zawiadomienie o pozostawieniu przesyłki w urzędzie pocztowym umieszczono w oddawczej skrzynce pocztowej. Tak więc, skoro zarządzenie o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego zostało uznane za doręczone z dniem 5 maja 2016 r. to termin do uiszczenia przez skarżącego wpisu sądowego upłynął w dniu 12 maja 2016 r.

Zgodnie natomiast z notatką służbową z dnia (...) maja 2016 r. po sprawdzeniu w dokumentach księgowych dotyczących opłat sądowych nie zidentyfikowano do dnia 16 maja 2016 r. wpłaty do niniejszej sprawy.

Biorąc powyższe pod uwagę, Sąd na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.