Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 11 sierpnia 2008 r.
VI SA/Wa 1194/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Grzelak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 11 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych na decyzję Ministra Sprawiedliwości z dnia (...) marca 2008 r., (...) w przedmiocie odmowy wpisu na listę radców prawnych postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 24 kwietnia 2008 r. Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych reprezentowane przez radcę prawnego, (...) wniosło do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Ministra Sprawiedliwości z dnia (...) marca 2008 r., Nr (...) uchylającą uchwałę Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych Nr (...) z dnia (...) grudnia 2007 r. oraz utrzymaną nią w mocy uchwałę Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w O. Nr (...) z dnia (...) października 2007 r. o odmowie wpisu na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w O. Pana M. I. i przekazującą sprawę do ponownego rozpoznania Radzie Okręgowej Izby Radców Prawnych w O.

W wykonaniu zarządzenia z dnia 10 czerwca 2008 r. wezwano organ do nadesłania, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zwrotnego potwierdzenia odbioru przez Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych decyzji z dnia (...) marca 2008 r., Nr (...). W wykonaniu powyższego pismem z dnia 15 lipca 2008 r. organ poinformował Sąd, iż nie dysponuje zwrotnym potwierdzeniem odbioru zaskarżonej decyzji, bowiem omyłkowo została ona przesłana do adresata listem zwykłym. W załączeniu do ww. pisma organ nadesłał poświadczoną za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika skarżącej, radcę prawnego (...) kopię wyciągu z książki doręczeń Krajowej Rady Radców Prawnych, potwierdzającą fakt otrzymania przez skarżącą w dniu 18 marca 2008 r. decyzji Ministra Sprawiedliwości z dnia (...) marca 2008 r. (...).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - zwanej dalej p.p.s.a.), skargę wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Skargę należy wnieść za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 p.p.s.a.). Sąd odrzuci skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia (58 § 1 pkt 1 p.p.s.a.).

W świetle powyższego termin do złożenia skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości z dnia (...) marca 2008 r. (...), doręczoną skarżącej w dniu 18 marca 2008 r., upływał w dniu 17 kwietnia 2008 r. Należy jednak nadmienić, iż w treści skargi z dnia 24 kwietnia 2008 r. pełnomocnik skarżącej wskazał, iż "składa skargę na decyzję Ministra Sprawiedliwości z dnia (...) marca 2008 r., Nr (...) doręczoną do Krajowej Rady Radców Prawnych wraz z aktami w dniu 24 kwietnia 2008 r.". Mając na uwadze posiadane przez Sąd, a poświadczone przez pełnomocnika skarżącej, dokumenty potwierdzające datę otrzymania przez Krajową Radę Radców Prawnych zaskarżonej decyzji, w ocenie Sądu, oświadczenie pełnomocnika skarżącej zawarte w treści skargi pozostaje bez wpływu na kwestię ustalenia terminowości wniesienia skargi w niniejszej sprawie.

Mając na uwadze powyższe należało uznać, iż w niniejszej sprawie złożenie skargi osobiście w Biurze Podawczym Ministerstwa Sprawiedliwości w dniu 25 kwietnia 2008 r. nastąpiło z uchybieniem trzydziestodniowego terminu do jej wniesienia, co stosownie do zapisów art. 58 § 1 pkt 2 i § 3 p.p.s.a. skutkować musiało jej odrzuceniem.