Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 21 sierpnia 2008 r.
VI SA/Wa 1167/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Pamela Kuraś-Dębecka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 21 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. S.A. z siedzibą w P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) kwietnia 2008 r. nr (...) w przedmiocie odmowa wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego oraz ustalenia opłaty za umieszczenie reklamy w pasie drogowym postanawia

1.

odrzucić skargę;

2.

zwrócić skarżącej A. S.A. z siedzibą w P. kwotę 200 (słownie: dwieście) złotych tytułem uiszczonego wpisu sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 26 maja 2008 r. (data stempla pocztowego) A. S.A. z siedzibą w P. wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) kwietnia 2008 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego oraz ustalenia opłaty za umieszczenie reklamy w pasie drogowym.

Przy piśmie z dnia 19 czerwca 2008 r. Sąd przesłał skarżącej odpis zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 19 czerwca 2008 r. o wezwaniu do uzupełnienia wpisu od skargi w wysokości 196 zł - w terminie 7 dni od dnia doręczenia odpisu ww. zarządzenia pod rygorem odrzucenia skargi. Odpis zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu został doręczony skarżącej w dniu 30 czerwca 2008 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru - karta 32 akt). Skarżąca dotychczas nie wykonała przedmiotowego wezwania Sądu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Przepis art. 230 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.; dalej także: p.p.s.a.) stanowi, iż od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji, w tym m.in. od skargi na decyzję, pobiera się wpis stosunkowy lub stały.

Zgodnie z art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez Sąd.

Jednocześnie mając na uwadze treść art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., Sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

Wpis sądowy w niniejszej sprawie wynosi 396 złotych. Skarżąca uiściła wpis sądowy w kwocie 200 złotych w związku z powyższym została wezwana przez Sąd do jego uzupełnienia.

Z akt sprawy wynika, iż wezwanie do uzupełnienia wpisu od skargi zostało prawidłowo doręczone stronie skarżącej w dniu 30 czerwca 2008 r., a więc termin do usunięcia przedmiotowego braku formalnego skargi upływał w dniu 7 lipca 2008 r.

W zakreślonym terminie nie uiszczono należycie wpisu od skargi (vide: znajdująca się w aktach sądowoadministracyjnych notatka służbowa z dnia 13 sierpnia 2008 r.). W orzecznictwie przyjmuje się, iż uiszczenie opłaty stanowiącej wpis w kwocie niższej od wymaganej jest tożsame z brakiem opłaty (patrz: postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 listopada 2005 r., sygn. akt II OZ 1031/05).

W związku z powyższym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i art. 220 § 3 i ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) orzekł jak w sentencji.

O kosztach postępowania Sąd orzekł w oparciu o przepis art. 232 § 1 pkt 1a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.).